Etsel » Specials » Economie
Etsel: Informatie van A tot Z

Startpagina - Economie

De economische wetenschap bestudeert het gedrag van de mens. Bekeken wordt hoe de mens ernaar streeft zo goed mogelijk in zijn behoefte te voorzien en hoe hij voortdurend een keuze maakt tussen de middelen waarmee de behoeften bevredigd kunnen worden. Welvaart is de mate waarin de mensen in hun behoeften kunnen voorzien.

Welvaartsstreven en relatieve schaarste

Het handelen van de mens dat gericht is op de behoeftenbevrediging wordt het welvaartsstreven van de mens genoemd. Dit welvaartsstreven hangt samen met de relatieve schaarste van de middelen (de goederen) die in de behoeften van de mens kunnen voorzien.

Relatieve schaarste betekent dat er in vergelijking tot de behoeften te weinig goederen zijn. De algemene economie richt haar aandacht daarom vooral op de goederenvoorziening en de verdeling van de goederen.

Goederenvoorziening

De goederenvoorziening gebeurt door gezinnen, bedrijven, overheid en het buitenland. Omdat de voorziening van goederen binnen het gezin niet gepaard gaat met inkomensbesteding en -verwerving, houdt de algemene economie zich uitsluitend bezig met de goederenvoorziening zoals die door de bedrijven, de overheid en het buitenland gebeurt. Het bedrijfsleven (en via het bedrijfsleven ook het buitenland) voorziet voornamelijk in de behoeften aan individuele goederen.

Individuele goederen zijn goederen die iemand, met uitsluiting van alle andere mensen, uitsluitend voor zichzelf kan gebruiken. Brood en kleding bijvoorbeeld. De overheid draagt zorg voor de voorziening in collectieve en quasi-collectieve goeder.

Collectieve goederen zijn goederen waarvan niemand van het gebruik kan worden uitgesloten. Bijvoorbeeld: brandweer, rechtsbescherming en veilige dijken.

Quasi-collectieve goederen zijn individuele goederen waarvan de voorziening om vaak politieke redenen door of namens de overheid gebeurt.

Economische ordening

Voorts bepaalt de overheid de economische ordening: het kader waarin het economisch proces zich afspeelt. De verschillende vormen van economische ordening hangen samen met:
 1. de wijze van beslissen,
 2. de informatieoverdracht.

De wijze waarop de economische beslissingen in een samenleving worden genomen kunnen zijn:
 • gecentraliseerd (bijv. overheid bepaald minimumloon);
 • gedecentraliseerd (bijv. hoogte loon bepaald door onderhandelingen werkgever en werknemer).

De informatieoverdracht m.b.t. de genomen beslissingen kan gebeuren met behulp van:
 • het marktmechanisme (veranderingen in vraag en aanbod leiden tot prijsveranderingen, die veranderingen in schaarste weergeven).
 • het budgetmechanisme (de democratische besluitvorming bepaalt de goederenvoorziening).
 • het planmechanisme (door middel van rechtstreekse aanwijzingen en opdrachten wordt de uitvoering van een genomen beslissing aan anderen opgedragen).

Op grond van genoemde criteria kunnen de volgende typen van economische orde worden onderscheiden:
 • vrije markteconomie
 • centraal geleide economie
 • budgeteconomie
 • mengvormen, zoals de georiënteerde markteconomie
Economie: Blijft de Nederlandse economie nog slecht?

Economie: Blijft de Nederlandse economie nog slecht?

Het gaat nog steeds niet goed met de Nederlandse economie. We blijven achter bij de rest van Europa. Dit komt omdat de huizenmarkt vastzit, de werkloosheid stijgt en de consumentenuitgaven achterblijv…
Rijkdom: formuleer uw financiële doelstellingen

Rijkdom: formuleer uw financiële doelstellingen

Om rijk te worden moet u werken en niets aan het toeval overlaten. U zult financiële doelstellingen moeten opschrijven en deze onderbrengen in categorieën (korte en lange termijn). Daarna maakt u een…
Zuinig leven: samen met uw gezin bezuinigen

Zuinig leven: samen met uw gezin bezuinigen

Om binnen een gezin te kunnen bezuinigen is het van belang dat beide partners op één lijn zitten. Het werkt niet als één van de partners een gat in zijn hand heeft. Ook is het van belang om uw kindere…
Zuinig leven: voorkom schulden leef zuinig

Zuinig leven: voorkom schulden leef zuinig

Veel mensen hebben schulden. Sommigen kunnen daar niet zoveel aandoen omdat ze simpelweg te weinig inkomen hebben omdat het economisch slecht gaat: baan kwijt, lager salaris, etc. Maar er zijn ook men…
Zuinig leven: besparen op levensonderhoud

Zuinig leven: besparen op levensonderhoud

In economisch slechte tijden en voor mensen die van een minimum moeten zien rond te komen is het van belang om zuinig te leven. Dat is lastig, maar er zijn wel enkele eenvoudige tips om te bezuinigen.…
Zuinig leven: energie besparen tien tips

Zuinig leven: energie besparen tien tips

Zuinig zijn met energie spaart u niet alleen geld uit, maar het is ook nog beter voor het milieu. Mocht u denken dat u al veel energie bespaart dan volgen hier toch nog een aantal tips waar u vast nie…
Rijkdom: omgaan met geld financiële risico's minimaliseren

Rijkdom: omgaan met geld financiële risico's minimaliseren

Wanneer u niet goed met geld om gaat kunt u uw houding daarover wijzigen. Soms moet u flexibeler worden, soms uzelf ontdekken, soms uw emoties volgens, soms compromissen sluiten of soms gewoon volwass…
Rijkdom: plannen, verkwisten, schenken, hamsteren

Rijkdom: plannen, verkwisten, schenken, hamsteren

Mensen gaan verschillend met geld om. Er zijn grofweg vijf 'geld persoonlijkheden' die elk op hun eigen wijze met geld om gaan. Mensen die plannen (zij willen financiën op orde houden), mensen die ver…
Rijkdom: vermogen opbouwen - sparen - samengestelde rente

Rijkdom: vermogen opbouwen - sparen - samengestelde rente

Een vermogen opbouwen doet u door meer geld te verdienen met het geld dat u al hebt. Dit is het belangrijkste wapenfeit van rijke mensen. Geld moet u laten werken. In dit artikel geven we u tips hoe u…
Rijkdom: geld vasthouden - financiële zekerheid

Rijkdom: geld vasthouden - financiële zekerheid

De kunst van het rijk worden is door te leren hoe u uw geld kunt vasthouden. Hierdoor kunt u financiële zekerheid opbouwen. U leert zo gedisciplineerd met uw geld om te gaan. Het gaat er niet om hoe r…
Rijkdom: speurtocht naar uw eigen geld

Rijkdom: speurtocht naar uw eigen geld

Veel mensen hebben veel geld maar weten dit lang niet altijd meer terug te vinden. Ze leven van loonstrookje naar loonstrookje en sparen niet zodat ze later voor onverwachte problemen komen. In dit ar…
Rijkdom: kenmerken/eigenschappen van rijke mensen

Rijkdom: kenmerken/eigenschappen van rijke mensen

Om rijk c.q. miljonair te worden is het noodzakelijk veel tijd en energie in te steken. Het geld mag geen controle over u nemen, maar u mag ook anderen geen controle over uw geld laten uitvoeren. U di…
Economie: economische ordening

Economie: economische ordening

Een economische orde of een economisch stelsel is het geheel van instellingen en regels voor de coördinatie van alle economische beslissingen. Soorten economische stelsels die in dit artikel behandeld…
Economie: economische politiek

Economie: economische politiek

Economische politiek omvat alle gedragingen van de overheid om bepaalde economische doeleinden te bereiken. In Nederland zijn de volgende doeleinden van economische politiek algemeen aanvaard: evenwic…
Economie: groei en conjunctuur / het Harrod-Domargroeimodel

Economie: groei en conjunctuur / het Harrod-Domargroeimodel

De vraag naar goederen bepaalt in welke mate de productiecapaciteit wordt benut. De productiecapaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van de productiefactoren. Veranderingen in de kwa…
Economie: de Keynesiaanse geldtheorie / het IS-LM model

Economie: de Keynesiaanse geldtheorie / het IS-LM model

De Keynesiaanse geldtheorie probeert aan te geven op welke wijze de geldvoorziening de bedrijvigheid beïnvloedt. Centraal in deze theorie staat de wijze waarop de interestvoet de investeringen beïnvlo…
Economie: geld, geldschepping, inflatie

Economie: geld, geldschepping, inflatie

Iemand die over geld beschikt, beschikt over koopkracht. Deze koopkracht is veelal niet beperkt tot het chartale en girale geld, maar men beschikt vaak tevens over middelen die vrij eenvoudig kunnen w…

Economie: de Keynesiaanse theorie - theorie van Keynes

J.M. Keynes was één van de eerste economen die op systematische wijze verband legde tussen het te kort schieten van de totale vraag naar goederen en de werkloosheid. Volgens Keynes bepaalt op korte te…

Economie: het buitenland - vrijhandel en protectie

Praktisch alles wat de Nederlander dagelijks gebruikt is in de een of andere vorm afkomstig uit het buitenland. De rijkdom van Nederland valt en staat met de groei van de internationale handel. In dit…

Economie: de overheid / budgetmechanisme

De overheid verzorgt de voorziening in collectieve en quasi-collectieve goederen. Hiermee legt zij een beslag op productiefactoren en werkt zij inkomensvormend. Daarnaast zorgt de overheid voor de her…

Economie: marktvormen

De markt is het geheel van vraag naar en aanbod van een goed. Op de een of andere wijze komen vragers en aanbieders met elkaar in contact, komt een prijs tot stand en verandert het goed van eigenaar.…

Economie: bedrijven - kosten en opbrengsten

In een bedrijf worden productiefactoren samengevoegd met het doel de voortgebrachte goederen en diensten tegen een op den duur kostendekkende prijs te verkopen. Productie is iedere handeling waardoor…

Economie: het marktmechanisme en elasticiteiten

De huidige economische structuur wordt gekenmerkt door de scheiding van consument en producent. Hierdoor is een informatiemechanisme, waardoor de consument de producent informeert over zijn behoeften…

Economie: consumenten / wetten van Gossen

Centraal in het economisch handelen staat altijd de behoeftenbevrediging. Deze behoeftenbevrediging komt tot uiting in de vraag naar consumptiegoederen. Naast de vraag naar consumtpiegoederen kijken w…
Gepubliceerd door Etsel op 26-09-2008, laatst gewijzigd op 04-10-2013. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!