Etsel » Specials » Jodennoachieden
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden)

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden) Doel van deze special is om duidelijkheid te verschaffen wat God van de mens verlangt: de schepping vervolmaken c.q. de wereld tot een 'woning' voor God maken. De enige manier waarop dit kan is door Gods aanwijzingen op te volgen: voor het Joodse volk geldt hierbij de Tora en voor de niet-Joden de Noachidische geboden.

Vervolmaking van de Schepping

Hoe sneller we Gods aanwijzingen opvolgen des te eerder de Schepping vervolmaakt zal zijn. Dan zal alles perfect zijn en zal de aarde vervuld zijn met kennis van God. In Jesaja 11:9 staat: Want kennis van de Eeuwige vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Noachieden zijn partners van Joden

Noachieden staan veel dichter bij het Jodendom dan christenen, moslims of atheïsten. Er zijn tussen Joden en Noachieden overeenkomsten en verschillen

U kunt geen Noachied zijn door christen, moslim of atheïst te blijven. Wie in Jezus gelooft is geen Noachied. Noachieden vormen ook geen religie, zoals het Jodendom, christendom of islam. De Noachidische voorschriften zijn alleen regels die nageleefd moeten worden om de schepping te vervolmaken. Er zijn geen feesten c.q. feestdagen aan verbonden zoals bij het Jodendom dat wel een religie is. Het is niet de bedoeling dat een Noachied leeft zoals een Jood. Wel mag de Tora bestudeerd worden om de Noachidische geboden beter uit te kunnen voeren. Wie als Noachied de Tora bestudeerd wordt door Rabbijnen gezien als Hoge Priester. Wie echter de Tora bestudeert met het doel Joden te bekeren verdient volgens de Talmoed de doodstraf.

Raadpleeg altijd een orthodoxe rabbijn

Deze rubriek bevat naast objectieve informatie ook vaak een mening en/of ervaring. Het is géén vervanging voor rabbinaal advies. Raadpleeg bij (persoonlijke) Joods religieuze kwesties en/of vragen altijd een orthodoxe rabbijn.
Ga naar:
  • http://www.nik.nl/
  • http://www.faq-online.nl/

Een hele goede website voor Noachieden is: http://asknoah.org/
Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Op de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg via het Joodse volk de Zeven Wetten van Noach (het Noachidisch Verbond dat God…
Noachieden: Jodendom kent geen erfzonde

Noachieden: Jodendom kent geen erfzonde

Volgens het christendom is de mensheid belast met de erfzonde sinds de zondeval van Adam en Eva in het Paradijs. Alleen via geloof in Jezus kan de mens verlost worden van zijn zonde. Het Jodendom en B…
Noachieden: geen erfzonde - een mens wordt zuiver geboren

Noachieden: geen erfzonde - een mens wordt zuiver geboren

Joden en Noachieden geloven dat iemand die geboren wordt zuiver is, en niet belast is met de erfzonde. Ze geloven niet in erfzonde. Het concept van de erfzonde is dat Adam en Eva zondigden en zo de Do…

Noachieden: God is Eén en ondeelbaar

Joden geloven dat God Eén en ondeelbaar is. Joden geloven niet in de drie-eenheid. We kunnen God niet delen in verschillende stukken zoals de christenen doen: God, Jezus en de Heilige Geest. De drie-e…
Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Niet alleen sceptici maar ook zeer gelovige mensen vragen zich af waarom het leven zo moeilijk is. Hoe kan het zijn dat een Almachtige God, die voor Zijn schepsels een leven van rechtvaardigheid, mora…
Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Na de Zondvloed schonk God aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn ni…

Noachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!

In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, volgens veel (linkse) christenen, wraakzuchtig. En om die reden zijn Joden, die de…
Noachieden: regenboog verbond – zeven wetten van Noach

Noachieden: regenboog verbond – zeven wetten van Noach

Tien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten. Noach accepteerde Gods wetten namens zijn familie en alle nakomelingen. Dit bete…

Noachieden: het Eeuwige Verbond

Blijkens verschillende reacties uit christelijke hoek n.a.v. een aantal artikelen die we hebben geschreven over het Jodendom (in relatie tot het christendom), blijkt het toch heel moeilijk te zijn voo…

Noachieden: het geheim van Joodse overleving - de Tora

Waar ligt het geheim van Joodse overleving? Hoe komt het dat het Joodse volk nooit verloren is gegaan? Het geheim is de Tora en de naleving van de mitswot. Sommige Joden dachten dat assimilatie missch…

Noachieden: Zionisme en racisme – Elie Wiesel

In zijn boek 'Een Jood vandaag' heeft Elie Wiesel een artikel geschreven over Zionisme en racisme. Het was naar aanleiding van de VN-resolutie in 1975 waarin het Zionisme gelijkgesteld werd aan racism…

Noachieden: Opperrabbijn Ralbag is géén antihomo Rabbijn

Half januari 2012 wordt Nederland opgeschrikt door onjuiste berichtgeving over Opperrabbijn Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de meeste media staat het bericht dat de Opperrabbijn homoseksua…

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit h…

Noachieden: Wetten van Noach in strijd tegen Jodenzending

Op welke wijze kunnen Joden christelijke zendelingen het beste bestrijden? Het antwoord luidt: met de Noachidische geboden. De aanval is de beste verdediging. Vaak proberen Joden het gesprek met chris…

Noachieden: rechtvaardige bestraffing door God

God is géén “God der wrake”. Wel is sprake van wraak in de zin van rechtvaardige bestraffing. God straft allereerst het Joodse volk indien deze zich niet aan het Verbond houdt. In Leviticus 26:25 staa…
Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

De Lubavitcher Rebbe, Chabad Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, wordt door sommige (Chabad) Joden gezien als de Messias ondanks dat hij al in 1994 is overleden. Toen de Rebbe nog leefde vroeg hij zij…
Joden en Noachieden: armoedebestrijding – G'd en de mensen

Joden en Noachieden: armoedebestrijding – G'd en de mensen

Er is nog steeds veel armoede in de wereld. Veel mensen vragen zich af waarom G'd de arme mensen niet helpt. Is G'd niet verplicht om de armen te helpen? Waarom laat hij armoedebestrijding over aan de…
Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Er is een kleine groep gelovige niet-Joden die meent dat ze de Joodse Tora moet naleven net zoals de eerste volgelingen van Jezus dit deden. Deze niet-Joden wekken de indruk Joodse feesten te vieren,…
Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel niet-Joden willen Joods worden. Ze hebben hier verschillende redenen voor. Vaak…
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenkomsten (meer dan bij het christendom en de islam) maar er zijn ook verschillen.…
Joden en Noachieden: strijd tegen opwarming van de aarde

Joden en Noachieden: strijd tegen opwarming van de aarde

Steeds duidelijker wordt dat de mens het klimaat negatief beïnvloedt. De aarde wordt steeds warmer vanwege stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer veroorzaakt door menselijke activ…
Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)

Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)

Het leven is een constante zoektocht naar eenheid. Ieder mens is op zoek naar eenheid. Een schrijver van een boek of artikel verzamelt allerlei verschillende informatie om daar een verhaal van te make…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden (niet-Joden) hun eigen rol hebben door de Noachidische geboden na te leven. Jod…
Noachieden: Welke Verbonden sloot God met de mens?

Noachieden: Welke Verbonden sloot God met de mens?

Bij christenen bestaat vaak het idee dat niet-Joden pas deel zijn gaan uitmaken met het Verbond van God na de komst van Christus. Dit staat volgens hen te lezen in het Nieuwe Testament (de christelijk…

Noachieden: belang naleving Noachidische geboden

In zijn boek 'Ontmoeting met Israël' bespreekt dr. Rudolf Boon de Noachidische geboden. Veel niet-Joden, en met name christenen, hebben een broertje dood aan geboden. Zij beweren dat Jezus voor hen de…
Boekrecensie: Ontmoeting met Israël – dr. Rudolf Boon

Boekrecensie: Ontmoeting met Israël – dr. Rudolf Boon

In zijn boek 'Ontmoeting met Israël' (1974) beschrijft dr Rudolf Boon, een emeritus Nederlands Hervormd predikant en professor emeritus, hoe christenen Joden kunnen ontmoeten door niet het beeld van I…

Noachieden: De schande van de honger – Elie Wiesel

Het is zomer 2011. De westerse wereld maakt zich druk om de financiële crisis die de wereld in zijn greep heeft. Velen zijn bang voor een nieuwe economische recessie. Mogelijk gaan we er met z'n allen…

Noachieden: God is geen mens en de mens is geen God

Joden en Noachieden geloven dat God God is en geen mens wordt en dat mensen mensen zijn en geen God worden. Het is het kenmerk van het heidendom om God te verwarren met menselijke wezens. In de Bijbel…

Noachieden: Deuteronomium 13:2-6 - dien geen andere goden

Eén van de kenmerken van de God van Israël is om het Joodse volk op de proef te stellen om te bewijzen dat we met heel ons hart van God houden. In de Tora waarschuwt God vele malen geen valse godsdien…

Noachieden: Waar komen onze ethische maatstaven vandaan?

We worden in ons leven met heel veel ethische vraagstukken geconfronteerd, zoals: Mogen we klonen? Mogen we eerder ons leven beëindigen? Mogen we oorlog voeren? Is het homohuwelijk correct? De lijst m…
Noachieden: berouw (tesjoeva) belangrijker dan offers

Noachieden: berouw (tesjoeva) belangrijker dan offers

In dit artikel gaan we in op de verschillen tussen Jodendom en christendom omtrent het denken over offers en berouw. Het Jodendom kent geen erfzonde zoals het christendom; alle mensen zijn in de kern…

Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie-Exodus 19:3-6

In Exodus 19:3-6 staat dat God de Joden 'koos' om als koninkrijk van priesters en een heilige natie op te treden. Het gaat hier niet om een verwijzing naar de Kohaniem, de afstammelingen van Aäron, ma…
Noachieden: God rechtstreeks om vergeving vragen via gebed

Noachieden: God rechtstreeks om vergeving vragen via gebed

In het Jodendom geldt dat alleen rechtstreeks tot God om vergeving kan worden gevraagd. Wanneer iemand oprecht berouw toont van zijn zonden zal God die vergeving ook schenken. Vergeving kan nimmer via…

Messiasbelijdende Joodse vrouw keert terug naar Jodendom

Het Jodendom wordt al eeuwenlang geteisterd door christelijke zendelingen die kosten noch moeite sparen om Joden te bekeren. De meest recente tactiek gaat via de Messiasbelijdende Joden die de indruk…

Noachieden: de lastige taak het Joodse volk te verdedigen

Het Jodendom is geen bekeringsgodsdienst. Joden hebben niet tot taak zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Het Jodendom hoeft zichzelf dan ook niet te bewijzen als 'het ware geloof'. Dat lijkt een voord…

Noachieden: God schiep de mens met de neiging tot zonde

God gaf aan de profeet Elia toe dat Hij het was die Adam en Eva liet zondigen. God heeft de mens geschapen met een neiging te zondigen. God had een plan (de Tora) opgesteld en vervolgens het heelal ge…
Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

De Tora is bestemd voor het Joodse volk. Zij is verplicht de Tora na te leven. Niet-Joden mogen de Tora niet naleven zoals Joden dit doen; voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Toch zijn er…

Noachieden: twijfelen dat God bestaat of op Hem vertrouwen?

Iemand die blind geboren is heeft nooit kleuren gezien. Toch bestaan kleuren. Het is heel lastig om aan een blinde duidelijk te maken hoe die kleuren eruit zien. Moet de blinde nu concluderen dat er g…

Noachieden: het belang van kritisch zelfonderzoek (berouw)

Wie de Hebreeuwse Bijbel leest kan constateren dat Joden zeer kritisch op zichzelf zijn. De Joodse Bijbel is geen boek waarin de Joden constant de loftrompet over zichzelf steken. Grote Bijbelse figur…
Noachieden: de hemel op aarde brengen

Noachieden: de hemel op aarde brengen

Terwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachieden precies andersom door te stellen dat de hemel op aarde gebracht moet worden.…
Boekrecensie: De zaak Goeree – R. Naftaniel & S. Schoon

Boekrecensie: De zaak Goeree – R. Naftaniel & S. Schoon

In 1986 verscheen het boek 'De zaak Goeree' van drs. Ronny Naftaniel (CIDI) en dr. Simon Schoon (OJEC). Het boek handelt over de bekende rechtszaak tegen Lucas en Jenny Goeree die bij de verspreiding…
Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey

Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey

'Om het Joodse kind' (1991) is een verslag van de strijd om voogdij na de Tweede Wereldoorlog over Joodse oorlogspleegkinderen zoals die gevoerd werd tussen Joodse en niet-Joodse organisaties. Nederla…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardige

Noachieden: Een noachied is een rechtvaardige

Een noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige wereld. Alleen niet-Joden kunnen noachide worden. Voor Joden gelden de regels va…
Boekrecensie: En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema

Boekrecensie: En God sprak tot Noach en zijn zonen – Zuidema

In 1991 verscheen het boek 'En God sprak tot Noach en zijn zonen – een Joodse code voor niet-Joden?' van Dr. Willem Zuidema en Dr. Jos op 't Root. Het boek gaat over de noachidische geboden die bestem…
Noachieden: Satan opereert in opdracht van God

Noachieden: Satan opereert in opdracht van God

Joden en Noachieden geloven wel in het bestaan van de Satan, niet in het bestaan van de duivel. Er is een verschil tussen Satan en de duivel. Het idee dat er een God in de hemel is die vecht tegen een…
Gepubliceerd door Etsel op 30-07-2010, laatst gewijzigd op 17-07-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!