Etsel » Specials » Journalistiek
ETSEL - VOOR JODEN EN NOACHIEDEN

Startpagina - Journalistiek/Nieuws

Startpagina - Journalistiek/Nieuws Wanneer we het over journalistiek hebben kijken we naar de brede betekenis van nieuws: wat is nieuws, waar halen we het nieuws vandaan, waarom is het nieuws, hoe wordt iets nieuws en hoe lang blijft het nieuws?

Werken met nieuws

Journalistieke media maken steeds weer keuzes: objectieve criteria, maar ook subjectieve criteria spelen hierbij een rol. Wanneer is informatie nieuws? Hoe moet de informatie verwerkt worden alvorens het kan worden geplaatst als nieuws in een krant?

In deze artikelenserie besteed ik veel aandacht aan het bewerken van nieuwsberichten. Tevens wordt duidelijk gemaakt waar het bericht in de krant wordt geplaatst. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het zelf schrijven van nieuwsberichten. Daarbij wordt diep ingegaan op de lead (aanhef) van het bericht. Tot slot wordt aandacht besteed aan de taalvaardigheid. Taal is immers het belangrijkste werktuig om goed te kunnen communiceren met de lezer.
Publeaks - anoniem lekken naar de pers

Publeaks - anoniem lekken naar de pers

Publeaks is een nieuwe Nederlandse website waarbij anoniem gelekt kan worden naar de pers over misstanden binnen onze samenleving. Het is een veilige site voor klokkenluiders die op beschermde wijze d…
Journalistiek: het nieuws - een overzicht

Journalistiek: het nieuws - een overzicht

Wanneer we het over journalistiek hebben wordt naar de brede betekenis van nieuws gekeken: wat houdt nieuws in, waar halen we de berichten vandaan, waarom is iets nieuws, hoe wordt het nieuws en hoe l…

Journalistiek: de praktijk als leerschool

Aan de hand van ervaringen van correspondenten die voor huis-aan-huisbladen werken en de ervaring van een freelancer, die werkt door sponsored magazine kunnen we de praktische aspecten behandelen. Hun…

Journalistiek: lokale media (televisie, radio, kabelkrant)

De lokale media vormt uw springplank naar het echte journalistieke werk. Het bestaat uit lokale televisiemedia, kabelkrant, lokale radio, sponsored magazines en het zelfstandige huis-aan-huisblad. In…

Journalistiek: huis-aan-huisbladen

Huis-aan-huisbladen hebben hun journalistieke en commerciële nut bewezen. Ze vormen een springplank voor de beginnend journalist. Ze bieden voldoende aanknopingspunten om de stap naar het corresponden…
Journalistiek: freelance journalist

Journalistiek: freelance journalist

Freelancen spreekt velen aan. Maar hoe haal je opdrachten binnen en hoe bouw je een specialisme op? Wat zijn problemen die zich kunnen voordoen in relatie met opdrachtgevers. Verder is het van belang…
Journalistiek: de media als bedrijf en werkgever

Journalistiek: de media als bedrijf en werkgever

In Nederland wordt het persbedrijf (krantenbedrijven, tijdschriftuitgevers, dagbladconcerns) grotendeels aan de vrije markt overgelaten. De omroepen en het omroepbestel daarentegen zijn vrijwel steeds…

Journalistiek: auteursrechtelijke zaken

Auteursrecht is de zeggenschap van een auteur over het door hem gemaakte werk. Het recht van de één, de schrijver bijvoorbeeld, kan het recht van iemand anders, degene die het openbaart, beperken. De…

Journalistiek: beperking communicatievrijheid/beroepsethiek

Zoals de meeste vrijheidsrechten kent ook de persvrijheid haar begrenzingen. In dit artikel aandacht voor het burgerlijke recht en het strafrecht om te onderzoeken welke beperkingen daar gelden. Ook d…

Journalistiek: inhoud van het bedrijfsblad

Hoe ziet de inhoud van een bedrijfsblad eruit? Welke rol speelt de bedrijfsjournalist bij het bepalen van de inhoud en weet hij zijn zijn lezers aan zich te binden? De bedrijfsjournalist heeft verschi…
Journalistiek: bedrijfsjournalistiek en interne communicatie

Journalistiek: bedrijfsjournalistiek en interne communicatie

Bedrijfsjournalistiek kenmerkt zich door een zekere gebondenheid met het bedrijf waarvoor men werkt. De bedrijfsjournalist heeft een dualistische positie. Enerzijds zijn daar de bedrijfsbelangen die m…

Journalistiek: persbericht als bedrijfscommunicatiemiddel

Een bedrijf kan verschillende redenen hebben om op eigen initiatief contact te zoeken met de media. Allerlei gebeurtenissen, variërend van het uitkomen van het jaarverslag tot het verwerven van een be…

Journalistiek: schrijven voor PR / voorlichting in bedrijven

Als bedrijfsjournalist hebt u direct te maken met het bevorderen van het wederzijds begrip tussen het management en de werknemers, dus met de interne public relations (PR) van uw organisatie. Bijna al…

Journalistiek: druktechnieken, papier en distributie

In de hoge hal klinken driftig zware zoemers, een teken dat de opbouw van de verschillende persdelen klaar is. Dan begint de pers te draaien. Drukkers pakken de eerste kranten van de transportband en…

Journalistiek: het grafisch verwerken van het nieuws

Materieel gezien bestaat een krant uit papier dat bedrukt is met letters, foto's en andere illustraties. De manier waarop deze elementen bij elkaar gezet zijn, heet de opmaak. De opmaak bepaalt de ide…
Journalistiek: beeldjournalistiek - infografiek

Journalistiek: beeldjournalistiek - infografiek

Naast de fotojournalistiek en de gewone journalistiek bestaat er ook beeldjournalistiek. Hierbij worden andere beelden geplaatst dan foto's We zullen in dit artikel kijken naar de ontwikkeling van de…
Journalistiek: fotojournalistiek

Journalistiek: fotojournalistiek

Met foto's is vaak meer duidelijk te maken dan met schrijven. In één oogopslag kan duidelijk gemaakt worden wat bedoeld wordt. Wat voor rol neemt de fotografie in binnen de journalistiek? Hoe kijken j…

Journalistiek: vakbladen

Het vakblad is een vreemde eend in de tijdschriftenbijt. Een vakblad is niet vaak terug te vinden in de kiosk en lang niet iedereen kan zich er op abonneren. Er zijn talloze vakbladen, maar de meeste…

Journalistiek: het maken van een tijdschrift

Voor het maken van een tijdschrift is een redactie nodig. Het vereist een uitgekiende planning en organisatie. Terwijl de tekst voor een artikel wordt geschreven, doet de fotograaf zijn werk. De vormg…
Journalistiek: de ingrediënten van een tijdschrift

Journalistiek: de ingrediënten van een tijdschrift

Vanzelfsprekend staan er in een tijdschrift teksten en foto's, net als in een krant. Maar de benadering is totaal verschillend. De stijl van een tijdschrift is over het algemeen herkenbaarder. De oorz…

Journalistiek: tijdschriften in Nederland

Een tijdschrift is een gedrukt medium dat ten minste vier en ten hoogste 52 maal per jaar verschijnt. In dit artikel aandacht voor de geschiedenis van de tijdschriften in Nederland, het soorten tijdsc…

Journalistiek: werken bij regionale radio

Er luisteren ongeveer zo'n 2,6 miljoen mensen iedere dag naar één van de 13 regionale omroepen. Reden om eens te kijken hoe de regionale radio zich ontwikkeld heeft, hoe ze kunnen bestaan, hoe de radi…
Journalistiek: het maken van televisieprogramma's

Journalistiek: het maken van televisieprogramma's

Televisiejournalistiek berust op dezelfde uitgangspunten als de dagblad- of de radiojournalistiek. Werken met beelden voegt een extra dimensie toe aan het journalistieke vak, maar vormt ook een beperk…
Journalistiek: radio & televisie als informatiedrager

Journalistiek: radio & televisie als informatiedrager

Radio en televisie brengen informatie over naar de luisteraar en de kijker. Wat zijn de overeenkomsten en verschillende tussen radio en televisie? Het is van belang te realiseren dat radio en televisi…

Journalistiek: geschiedenis radio & televisie in Nederland

De geschiedenis van radio en televisie is niet los te zien van de geschiedenis van het Nederlandse omroepbestel. In dit artikel kijken we naar de geschiedenis van de radio en van de televisie. Daarnaa…
Journalistiek: de sportverslaggever & sportverslaggeving

Journalistiek: de sportverslaggever & sportverslaggeving

Een sportverslaggever verslaat het sportnieuws. Hoe wordt het sportieve nieuws verwerkt? In dit artikel aandacht voor wedstrijdverslaggeving, reportages van meerdaagse evenementen, enkele veel gebruik…

Journalistiek: sport & sportjournalistiek

Sport is een belangrijk onderwerp in het dagelijks leven. Om die reden wordt in landelijke dagbladen veel aandacht besteed aan sport. Sport kan een grote invloed hebben op de oplagecijfers van een kra…
Journalistiek: werken als parlementair verslaggever

Journalistiek: werken als parlementair verslaggever

Werken als parlementair verslaggever is boeiend. In dit artikel aandacht voor de gang van zaken in de praktijk, waarbij wordt gekeken naar het proces van wetgeving en wie wanneer kan ingrijpen in het…
Journalistiek: parlementaire journalistiek

Journalistiek: parlementaire journalistiek

Parlementaire journalistiek is een tak binnen de journalistiek dat een goede voorbereiding vergt. Het gaat over besluitvorming op regeringsniveau, de politieke achtergronden en alles wat daarbij hoort…
Journalistiek: kunst en cultuur & recensies

Journalistiek: kunst en cultuur & recensies

De kunstpagina is niet bepaald de favoriete pagina van een krant bij zowel de lezer als de journalist. De pagina wordt als mooi maar wel als onbereikbaar gezien. Een kunstbericht haalt zelden de voorp…
Journalistiek: de mediapagina

Journalistiek: de mediapagina

De mediapagina in kranten bestaat pas sinds de jaren 1980. Daarvoor beperkten de kranten zich tot het schrijven over radio en televisie. De mediapagina's per krant verschillen vanwege de enorme divers…
Journalistiek: de opiniepagina

Journalistiek: de opiniepagina

Opiniepagina's zijn een nevenproduct van de maatschappelijke democratiseringsbeweging in de jaren 1960, die niet alleen de verhouding tussen de politieke instellingen en de kiezers heeft beïnvloedt, m…
Journalistiek: human interest-journalistiek

Journalistiek: human interest-journalistiek

Human interest komt in veel dagbladen, tijdschriften en roddelbladen voor. Het gaat verder dan alleen maar een leuk stukje over mensen. In dit artikel aandacht voor het portret en sfeerverhaal, overzi…
Journalistiek: verslaggeving buitenland

Journalistiek: verslaggeving buitenland

Het klinkt misschien vreemd, maar een redacteur buitenland zit meer achter zijn bureau dan in het buitenland. Van achter zijn bureau selecteert hij het buitenlandse nieuwsaanbod en maakt er artikelen…
Journalistiek: economische verslaggeving

Journalistiek: economische verslaggeving

Op de redactie van een krant wordt veel over economische onderwerpen gesproken. Maar er over schrijven is een andere zaak. Daarvoor is een financiële expert nodig. In dit artikel aandacht voor de plaa…
Journalistiek: stadsverslaggeving

Journalistiek: stadsverslaggeving

Bij de regionale krant is de stad of regio van groot belang. Voor veel krantenlezers is het nieuws van dichtbij belangrijk. Dit rechtvaardigt het bestaan van regionale bladen. De stadsverslaggever hee…
Journalistiek: verslaggeving binnenland & nieuwsdienst

Journalistiek: verslaggeving binnenland & nieuwsdienst

Journalistiek is meer dan het hebben van een professionele pen. Het gaat om creativiteit qua aanpak en goede samenwerking met collega's. Iedere journalist moet knokken voor ruimte in de krant. In dit…
Journalistiek: het interview (vraaggesprek) als basis

Journalistiek: het interview (vraaggesprek) als basis

Aan vrijwel elk bericht dat een journalist maakt ligt een interview (vraaggesprek) ten grondslag. Interviewen behoort tot de basisvaardigheden van een journalist. In principe kan iedereen iemand inter…
Journalistiek: compositie en stijl

Journalistiek: compositie en stijl

Een goede schrijver (journalist) weet met stijl te spelen: hij weet wat wel en niet is toegestaan op het gebied van stijlregels. In dit artikel aandacht voor: wat is stijl? eenvoudig taalgebruik (kuns…
Journalistiek: documentatie & research

Journalistiek: documentatie & research

Waar haalt de journalist de informatie van zijn teksten vandaan? Veel wordt aangeleverd: persberichten, nieuwtjes, het bijwonen van lezingen, etc. Een ander deel van het nieuws maakt de journalist zel…
Journalistiek: genres binnen de journalistiek

Journalistiek: genres binnen de journalistiek

Er zijn verschillende genres binnen de journalistiek: nieuwsbericht, nieuwsartikel, verslag, reportage, feature, recensie, column, serviceverhaal, interview, portret, profiel, necrologie, tien-puntenv…
Journalistiek: de Nederlandse dagbladpers - historie

Journalistiek: de Nederlandse dagbladpers - historie

Om de organisatie van de dagbladjournalistiek te begrijpen is het zaak kennis te hebben van de historische achtergronden. Hoe zijn dagbladen ontstaan? Welke voorwaarden lagen hieraan ten grondslag? We…
Journalistiek: hoe is een dagbladredactie georganiseerd?

Journalistiek: hoe is een dagbladredactie georganiseerd?

Bij de redactie van een dagblad werken allemaal journalisten. Maar ze doen niet allemaal hetzelfde. Naast de term 'journalist' wordt vaak de term 'verslaggever' en 'redacteur' gebruikt. Wat is het ver…
Journalistiek: kenmerken van landelijke dagbladen / kranten

Journalistiek: kenmerken van landelijke dagbladen / kranten

Dagbladen / kranten zijn er voor de lezers. Ze hebben een abonnement of kopen de krant in de winkel of bij de kiosk. Hoe informeren de landelijke dagbladen hun lezers en hoe proberen de kranten door h…
Journalistiek: de krant / het dagblad

Journalistiek: de krant / het dagblad

Wat voor krant kiest een lezer en welke relatie bestaat er tussen de krant en de lezer? Hoe vinden de dagbladen en hun inhoud aansluiting bij de lezersgroep? Waarop moet een journalist letten als hij…
Journalistiek: elementaire taalvaardigheid

Journalistiek: elementaire taalvaardigheid

Een journalist bedient zich voortdurend van taal; het is zijn werkinstrument, de verschijningsvorm van zijn journalistieke werk. De teksten moeten duidelijk en prettig leesbaar zijn. Ze moeten echter…
Journalistiek: het schrijven van nieuwsberichten

Journalistiek: het schrijven van nieuwsberichten

Hoe moet je nieuwsberichten schrijven? Welke elementen bevatten een goed nieuwsbericht? Hoe brengt een journalist de systematisch vergaarde informatie over naar zijn lezers? Hoe ziet een lead (eerste…
Journalistiek: nieuwsselectie en nieuws bewerken

Journalistiek: nieuwsselectie en nieuws bewerken

De journalist selecteert nieuws volgens een stappenplan. Het nieuws ondergaat een hele rits bewerkingen voor het in de krant verschijnt. Een journalist kan niet zomaar schrijven wat hij wil. Bovendien…
Journalistiek: nieuwsgaring - hoe vergaar je nieuws?

Journalistiek: nieuwsgaring - hoe vergaar je nieuws?

Via journalistiek vergaren we op systematische wijze informatie en verspreiden we die informatie met een bepaalde regelmaat met behulp van massamedia. In dit artikel komen de volgende zaken aan de ord…
Gepubliceerd door Etsel op 14-10-2010, laatst gewijzigd op 09-09-2013. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • LOI
Schrijf mee!