Etsel » Specials » Joods medische ethiek
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Joods medische ethiek

Startpagina - Joods medische ethiek Het lichaam moet in goede staat zijn om de taak van de ziel in de stoffelijke wereld te vervullen. Hierbij is de rol van de arts zeer belangrijk: hij moet zieke mensen genezen. Zo kan het lichaam ontspannen zijn en openstaan voor de invloeden van de ziel. Wanneer iemand ziek is kan dit een negatieve invloed hebben op het spirituele leven. Maar de grenzen van de geneeskunde zijn verlegd. Het gaat niet alleen meer om ziektebestrijding maar om processen van het leven zelf.

Medische techniek

De medische techniek heeft zich de laatste tientallen jaren enorm snel ontwikkeld. Daarbij zijn publieke discussies ontstaan over de vraag of alles mag wat kan. Centrale vraag hier bij is: mogen wij op Gods Troon zitten, baas in eigen buik spelen en ons eigen fysieke en spirituele lot bepalen?

Hierbij spelen de volgende punten een rol:
  • grens tussen leven en dood liggen niet meer vast
  • de medische wetenschap bepaalt op dit moment de processen van het leven zelf (dus niet meer alleen ziektebestrijding en preventief gezond gedrag)

De religieuze mens heeft het recht op eigen Goddelijk geïnspireerde mening

Wetenschap en religie zijn niet met elkaar in strijd. Het Jodendom denkt met de medische ontwikkelingen mee, maar trekt wel grenzen. De medische wetenschap mag niet de overhand gaan vormen ten aanzien van de Bijbel en het geloof. Religieuze mensen hebben het recht op eigen Goddelijk geïnspireerde mening. Ze hoeven niet tot ongodsdienstige keuzes gedwongen worden.

Twee boeken

De meeste artikelen, die we aan de hand van de boeken van de in Nederland gezaghebbende orthodoxe rabbijn Evers hebben geschreven, wil de lezer richtlijnen geven over moeilijke kwesties waarvan ze niet precies weten hoe er mee om te gaan in het licht van hun religieuze achtergrond. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het boek 'Uitverkoren voor het leven' van Rabbijn mr. drs. R. Evers, A.P. Evers en J.A. Evers en het eerder uitgebrachte boek 'Op het leven' van Rabbijn mr. drs. R. Evers.
Joods medische ethiek: klonen menselijke embryo's

Joods medische ethiek: klonen menselijke embryo's

Klonen van menselijke embryo's ondervindt veel weerstand. Het begon allemaal met het klonen van het schaap 'Dolly' dat een exacte kopie was van haar moeder. Ook dit veroorzaakte veel weerstand omdat h…
Joods medische ethiek: Mag abortus volgens de Joodse Bijbel?

Joods medische ethiek: Mag abortus volgens de Joodse Bijbel?

De discussie over abortus provocatus hangt sterk samen met de vraag vanaf welk tijdstip er gesproken kan worden van menselijk leven dat ten koste van alles beschermd moet worden. Vindt dit tijdstip pl…
Joods medische ethiek: Joden en psychische ziekten

Joods medische ethiek: Joden en psychische ziekten

Terwijl Joden een belangrijke rol speelden bij het ontwikkelen van de psychologie, is de Joodse gemeenschap niet altijd op haar gemak bij het omgaan met mensen die lijden aan psychiatrische aandoening…
Joods medische ethiek: autonomie van de patiënt

Joods medische ethiek: autonomie van de patiënt

In de Tora (Leviticus) wordt gesproken over melaatsheid. Deze ziekte werd niet als besmettelijk beschouwd. Wel kon een huis onrein worden verklaard. Melaatse patiënten werden niet onderzocht bij socia…
Joods medische ethiek: invriezen mensen/Herleving der Doden

Joods medische ethiek: invriezen mensen/Herleving der Doden

De firma Alcor Life Extension Foundation in Scottsdale, Arizona, zijn cryonisten bezig met een voorschot te nemen op de onsterfelijkheid. Mensen kunnen zich voor veel geld laten invriezen in afwachtin…
Joods medische ethiek: verbod dode lichaam te balsemen

Joods medische ethiek: verbod dode lichaam te balsemen

Balsemen is een behandeling van het lichaam om ontbinding uit te stellen of te voorkomen. De idee dat balsemen het lichaam in staat houdt is slecht illusoir. Het creëert een illusie van leven en verhi…
Joods medische ethiek: dierproeven en dierenrechten

Joods medische ethiek: dierproeven en dierenrechten

Wanneer we het hebben over dierenrechten en dierproeven dan ontstaat er al snel een heftige discussie over. Dat is niet zo vreemd zegt het Jodendom omdat de psychische opmaak van de mens in de laagste…
Joods medische ethiek: autopsie - lijkschouwing

Joods medische ethiek: autopsie - lijkschouwing

Autopsie vindt vaak plaats bij lijkschouwing en post-mortem onderzoek. Het doel is om via ontleding van het lichaam de doodsoorzaak en pathologische processen vast te stellen. De patholoog-anatoom zoe…
Body piercing: mogen Joden body piercings hebben?

Body piercing: mogen Joden body piercings hebben?

Binnen het Jodendom staat men niet afwijzend ten aanzien van body piercing zolang het om een oorbel gaat. Wanneer het echter om uitgebreide piercings gaat of om het doorboren van andere lichaamsdelen…
Joods medische ethiek: borstvoeding - betere gezondheid

Joods medische ethiek: borstvoeding - betere gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt vrouwen aan om hun kind minstens zes maanden lang borstvoeding te geven. Borstvoeding is goed voor de gezondheid. Er zijn minder oor- en luchtweginfecties, een be…
Joods medische ethiek: plastische en cosmetische chirurgie

Joods medische ethiek: plastische en cosmetische chirurgie

Wanneer we spreken over plastische chirurgie bedoelen we dat weefseldefecten hersteld worden voor zowel de vorm als de functie. Onder cosmetische chirurgie verstaan we het wijzigen van anatomische toe…
Joods medische ethiek: genenmanipulatie/geslachtsbepaling

Joods medische ethiek: genenmanipulatie/geslachtsbepaling

Teressa Spina werd in 1986 te Napels geboren. Zij is de eerste Europese baby van wie het geslacht door genetisch ingrijpen werd bepaald. Het bracht vooral in het rooms katholieke Italië een felle disc…
Wat je kan doen voor personen in quarantaine  Joodse visie

Wat je kan doen voor personen in quarantaine Joodse visie

Anno 2020 wordt de wereld geteisterd door het coronavirus. Omdat er nog geen vaccin is moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden om elkaar niet te besmetten. Degenen die al wel besmet zijn moe…
Joods medische ethiek: is medicinale wiet geoorloofd?

Joods medische ethiek: is medicinale wiet geoorloofd?

Anno 2019 is het gebruik van medicinale wiet c.q. cannabis steeds gebruikelijker geworden. Artsen in Nederland en tientallen andere landen schrijven het voor als medicijn bij multiple sclerose en soms…
Waarom zijn tatoeages (tattoos) verboden voor Joden?

Waarom zijn tatoeages (tattoos) verboden voor Joden?

Tatoeages (tattoos) zijn zeer populair bij mensen over de hele wereld. Veel mensen, en ook vooral veel beroemde personen, pronken met tatoeages over delen van hun lichaam en soms zelfs hun hele lichaa…
Joods medische ethiek: medische experimenten

Joods medische ethiek: medische experimenten

Voor Joden liggen medische experimenten gevoelig vanwege de Tweede Wereldoorlog. Soms zijn medische experimenten bij mensen onontbeerlijk om medicijnen uit te testen en behandelingstrategieën of hun e…

Joods medische ethiek: menselijke waardigheid

Menselijke waardigheid, in het Hebreeuws 'kevod haberijot', vormt de uitgangspositie van veel denken en handelen in de medische wereld. Medici hebben als taak de lichamelijke integriteit te herstellen…
Joods medische ethiek: orgaandonatie

Joods medische ethiek: orgaandonatie

Wat is de Joodse visie op orgaandonatie? Het Jodendom is niet tegen. Het redden van een leven is immers een groot goed binnen het Jodendom. Alleen mag het doneren niet plaatsvinden als er nog sprake i…
Joods medische ethiek: designer baby  tekentafelbaby

Joods medische ethiek: designer baby tekentafelbaby

Tegenwoordig biedt de medische wetenschap de mogelijkheid om menselijk leven te verwekken als hulpmiddel om gehandicapte mensen te genezen. Wordt door dit soort acties de mens niet ontmenselijkt? Zijn…
Joods medische ethiek: verwarde personen en naleving Tora

Joods medische ethiek: verwarde personen en naleving Tora

Door bezuinigingen in de zorg anno 2017 komen steeds meer verwarde mensen zonder zorg te zitten. Dit leidt tot situaties waarbij deze personen een gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen vormen. D…
Joods medische ethiek: Abortus ongeboren baby met afwijking?

Joods medische ethiek: Abortus ongeboren baby met afwijking?

Tegenwoordig is het mogelijk om met technieken te zien of de ongeboren baby in de buik van de moeder gezond zal zijn of gebreken vertoont. Dit brengt de optie met zich mee om baby's die één of meerder…
Joods medische ethiek: de waarheid aan het ziekbed

Joods medische ethiek: de waarheid aan het ziekbed

Moet een arts alles aan een patiënt vertellen of juist niet? Als de arts informatie achterhoudt liegt hij dan of is het een leugen om bestwil? Veel hulpverleners vinden dat patiënten volledig geïnform…
Joods medische ethiek: staken van artsen en verplegers

Joods medische ethiek: staken van artsen en verplegers

In Nederland bestaat het stakingsrecht. Ook voor artsen is het wettelijk niet verboden te staken. Toch wordt volledig staken in medische kring als onethisch gezien. De enige middelen die men hanteert…
Joods medische ethiek: gehandicapte mensen - handicaps

Joods medische ethiek: gehandicapte mensen - handicaps

We mogen niet bepalen welk mens meer waard is dan de ander. Niet iedereen is in staat zijn/haar intelligentie te gebruiken of de Tora na te leven. Maar dat maakt hen niet minder. Ze stellen gezonde me…
Joods medische ethiek: transseksuele chirurgie

Joods medische ethiek: transseksuele chirurgie

Transseksuelen zijn mensen die het gevoel hebben in een verkeerd lichaam te zitten. Het schijnt bij mannen vaker voor te komen dan bij vrouwen. Dit komt omdat mannelijke seksualiteit gecompliceerder i…
Joods medische ethiek: ziekenbezoek - bikoer choliem

Joods medische ethiek: ziekenbezoek - bikoer choliem

In het Jodendom wordt het bezoeken van zieken als een plicht gezien. Het is tevens een vorm van het volgen van Gods wegen: 'Uw God zult u nawandelen'. Dit is moeilijk, maar toch moet men trachten God…
Joods medische ethiek: alternatieve geneeskunde

Joods medische ethiek: alternatieve geneeskunde

Alternatieve geneeskunde is populair anno 2019. Veel mensen zoeken hun toevlucht bij alternatieve therapieën en voedingssupplementen. Er zijn veel verschillende soorten van deze 'onconventionele' ther…
Joods medische ethiek: draagmoederschap - draagmoeder

Joods medische ethiek: draagmoederschap - draagmoeder

De surrogaatmoeder is al zeer oud. Het wordt in de Bijbel besproken. Sara kon geen kinderen krijgen en zei tegen Abraham: "Zie toch, God heeft mij niet vergund te baren; ga toch tot mijn slavin; missc…
Joods medische ethiek: Torastudie en fysieke gezondheid

Joods medische ethiek: Torastudie en fysieke gezondheid

In de moderne tijd hechten veel mensen aan een goede gezondheid en een fit lichaam. Velen van hen zoeken hun toevlucht tot gezonde voeding, voedingssupplementen, veel bewegen, en allerlei andere zaken…
Joods medische ethiek: is het roken van sigaretten kosher?

Joods medische ethiek: is het roken van sigaretten kosher?

Er is anno 2020 veel te doen om het roken van sigaretten. Over de hele wereld, zo ook in Nederland, doen overheden er alles aan om het stoppen van roken te bevorderen omdat dit uitermate slecht is voo…
Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoek

Joods medische ethiek: bezoek een zieke / ziekenbezoek

U wilt voor "God spelen"? Dit is erg simpel. Bezoek een zieke net zoals God Abraham bezocht toen hij ziek was. Dus wanneer u een zieke bezoekt "speelt u voor God". Maar hoe bezoekt u een zieke? Zieken…
Joods medische ethiek: biologische vaderschap  DNA-test

Joods medische ethiek: biologische vaderschap DNA-test

Indien onduidelijk is wie de vader van een kind is kan onderzoek gedaan worden naar de biologische vader via DNA-testen (die nog geen 100% zekerheid bieden). Iemand is niet de biologische vader wannee…
Joods medische ethiek: moeten Joden zich laten vaccineren?

Joods medische ethiek: moeten Joden zich laten vaccineren?

Anno 2018 en 2019 zijn er gevallen van mazelen voorgekomen bij bepaalde ultraorthodoxe Joodse gemeenschappen in de Verenigde Staten en Israël. Deze ziekte ontstond omdat zij hun kinderen niet lieten i…

Joods medische ethiek: spirituele visie bij stamceltherapie

In dit artikel over stamceltherapie aandacht voor spirituele overwegingen betreffende deze medische techniek. We kijken naar bezieling, verantwoordelijkheid, maatschappelijke gevolgen, commercialiseri…
Joods medische ethiek: anticonceptie (condoom), sterilisatie

Joods medische ethiek: anticonceptie (condoom), sterilisatie

Hoe staat het Jodendom tegenover geboortebeperking, anticonceptie en sterilisatie? De Bijbelse opdracht 'Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt U' (Genesis 9:7) is niet alleen een zegen, maar ook een pli…
Joods medische ethiek: HIV en AIDS (ernstige SOA's)

Joods medische ethiek: HIV en AIDS (ernstige SOA's)

HIV en AIDS komen in de orthodoxe Joodse wereld nauwelijks voor. Dit heeft uiteraard alles te maken met de manier waarop seksualiteit wordt beleefd. Seksuele gemeenschap vindt alleen binnen het huweli…
Joods medische ethiek: wanneer is iemand dood

Joods medische ethiek: wanneer is iemand dood

Wanneer is iemand dood? Dit is zelfs met de modernste technieken moeilijk vast te stellen. In Nederland is iemand overleden wanneer er sprake is van totale hersendood. In het Jodendom wordt hier wat a…

Joods medische ethiek: stamceltherapie en onderzoek embryo's

Wetenschappelijk onderzoek op embryo's wordt in Europa steeds meer wettelijk toegestaan. Het gaat hierbij o.a. om 'therapeutisch klonen' en embryo onderzoek dat ten doel heeft bestaande technieken van…
Gepubliceerd door Etsel op 17-11-2010, laatst gewijzigd op 30-03-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!