Etsel » Specials » Kabbala
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Kabbala

Startpagina - Kabbala Hoewel de wortels van de Kabbala beginnen bij aartsvader Abraham, is het virtueel verborgen gebleven voor de mensheid. Tot op de dag van vandaag weten slechts weinigen wat Kabbala precies inhoudt. In deze special wil ik een introductie geven van de Kabbala, dat een integraal onderdeel vormt van de Tora. De Kabbala is als het ware de ziel van de Tora.

Joodse mystiek, Kabbala

De Tora, Gods blauwdruk voor de Schepping, heeft zowel een geopenbaarde als een verborgen dimensie. De geopenbaarde dimensie bevat de wetten van de Tora (de Geschreven en de Mondelinge Tora). De verborgen dimensie bevat de geheimen van de Tora, de Kabbala. Deze geheimen zijn de handtekening van de Schepper. Het is onze taak deze geheimen te bestuderen zodat we God kunnen nastreven, en het pad van de verlossing plaveien, wanneer Gods Aanwezigheid door ieder mens zal worden ervaren. De Kabbala wordt ook wel de sitrei Tora (geheimen van de Tora) of nistar (ziel van de Tora) genoemd.

In deze special de basis beginselen van de Kabbala als integraal onderdeel van de Tora. De Kabbala wordt hier onderwezen volgens de chassidoet, de ziel van de ziel van de Tora, een leermethode van de Baal Shem Tov.

Geschiedenis Kabbala: personen en ideeën

Deze special over de Kabbala is gebaseerd op de traditionele Joodse versie. Er wordt dus gekeken naar de Kabbala in relatie tot de Joodse Bijbel. De informatie voor deze special heb ik vooral gehaald uit het boek: 'The key to Kabbalah' van Nissan Dovid Dubov. Dubov is een chassidische Rabbijn die in Wimbledon (Engeland) woont. Zijn boek geeft een eerlijk overzicht van de geschiedenis van de Kabbala en de verschillende concepten (principes). Maar er zijn ook andere bronnen gebruikt.

Kabbala 1: Adam de eerste kabbalist

Aan de hand van teksten uit de Tora (het boek Genesis) leren we u kennis maken met een kabbalistische kijk van Adam op de Schepping. Adam was de eerste Kabbalist. Kabbala is de ziel van de Tora en han…

Kabbala 2: Abraham kabbalist - Sefer Jetzira

Tien generaties na Noach verscheen Abraham op het toneel. Hij was de zoon van Terach uit Mesopotamië. Terach diende afgoden in het rijk van koning Nimrod. Abraham ontdekte dat dit niet klopte. Het was…

Kabbala 3: Mozes kabbalist - ziel van de Tora

Voor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet alleen wetten, hij schonk ook de mystiek, de ziel van de Tora. Hemel en aarde we…

Kabbala 4: De Mondelinge Traditie

Het Joodse volk ontving de Tora zowel schriftelijk als mondeling. De Schriftelijke Tora verwijst naar de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In de Mondelinge To…

Kabbala 5: De Zohar - Shimon bar Yochai & Arizal

De Zohar (uitstraling, schittering) is geschreven door Rabbijn Shimon Bar Yochai (Rashbi). De Zohar is gebaseerd op de vijf boeken van Mozes en geschreven in het Hebreeuws Aramees. Het is een zeer cry…

Kabbala 6: Baal Shem Tov en de Kabbala

Na de aardbeving in Safed kwam de opleving van het Joodse leven tot een einde. Maar literaire werken zoals de Sjoelchan Aroech (Code Joodse Wet) verspreidden zich over de Joodse wereld. Ondertussen kw…
Kabbala 7: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)

Kabbala 7: Chabad chassidisme en Kabbala (Tanja)

Na de Baal Shem Tov en zijn opvolger Rabbijn Dovber, ontwikkelden volgelingen van Rabbijn Dovber verschillende richtingen binnen het chassidisme. Eén van die richtingen was het Chabad-chassidisme dat…

Kabbala 8: Kabbala - Masjiach - Messias - Messiaanse Tijd

Jesaja 11:9 beschrijft de Messiaanse Tijd als een periode waarin de aarde vervuld zal zijn met kennis van God. Volgens de Talmoed gebeurt dit in het jaar 6000 vanaf de Schepping (we leven anno 2010 in…

Kabbala als integraal onderdeel van de Tora

Het Jodendom is gebaseerd op de Openbaring op de Sinaï toen de Tora aan Israël werd gegeven. De historische gebeurtenis van Sinaï getuigt van de Goddelijke bron en de aard van de Tora en de Tora dient…

Kabbala en chassidoet: een introductie

In dit artikel een korte introductie van de Kabbala en chassidoet. Aan de orde komen de definitie en de oorsprong van Kabbala, de noodzaak Kabbala te leren, wie kan Kabbala leren, wat is je doel bij h…

Kabbala principes: de tien Sefirot

Alles wat zich in de spirituele wereld afspeelt gaat via het medium van de tien Sefirot. Het betreft een medium en dus mag er niet tot gebeden worden. De tien Sefirot zijn: Chochma (wijsheid), Bina (b…

Kabbala principes: Kabbala-God / Kabbala-trap

God is het oerbestaan dat al het bestaan voortbrengt, zo formuleert Maimonides God. Chassidisme noemt dit oerbestaan 'Atzmoet' van het woord 'etzem' dat essentie betekent. God is het ware bestaan waar…

Kabbala principes: Tzimtzum samentrekking

God is Ein Sof (geen einde). In het scheppingsproces schiep God het eindige uit het oneindige. Hoe komt dit? Sommige Kabbalistische teksten spreken over geleidelijke samentrekking van de Goddelijke Kr…

Kabbala: de aartsvaders als archetypen

Genesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvaders. Maar zonder Genesis kunnen we God niet goed leren dienen. Wat zijn de belang…

Kabbala: de aartsvaders en het Joodse geloof

Genesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvaders. Maar zonder Genesis kunnen we God niet goed leren dienen. Wat zijn de belang…

Kabbala: de aartsvaders en het scheppingsproces

Genesis is eigenlijk een buitenbeentje in de Tora. Het bevat nauwelijks wetten en handelt voornamelijk over de aartsvaders. Maar zonder Genesis kunnen we God niet goed leren dienen. Wat zijn de belang…

Kabbala: de noodzaak Kabbala te bestuderen

Over de noodzaak Kabbala te bestuderen is door veel Kabbalisten geschreven. In dit artikel geef ik kort weer wat Kabbalisten en de Zohar (belangrijk Kabbalistisch boek) erover zeggen. Aan de orde kome…
Kabbala: de Tien Sefirot van de ziel

Kabbala: de Tien Sefirot van de ziel

Spirituele entiteiten, inclusief de ziel, hebben hun eigen complexiteit. Om te begrijpen hoe ze samengesteld zijn hebben we basiskennis nodig van het fundamentele Kabbalistische concept van de tien se…

Kabbala: de verbondenheid tussen wijsheid en profetie

Aan de hand van vijf belangrijke werken van de Kabbala -Sefer Yetzirah, Zohar, Pardes Rimoniem, Eitz Chayim, en Tanya wordt het fundamentele karakter van de verbondenheid tussen wijsheid en profetie u…

Kabbala: de ziel en de invloed van zonde

De meest belovende methode om de werking van een levend organisme te ontravelen is het proces van zijn disintegratie op te sporen. Deze methode is vooral toepasbaar op de ziel. We zullen proberen te o…

Kabbala: de ziel, wie heeft het nodig?

Iedere rationele discussie over de ziel moet beginnen door onderzoek naar de functie van de ziel in plaats van naar de aard ervan. Het geloof dat mensen zielen hebben is onlosmakelijk verbonden met he…

Kabbala: drie stadia in openbaring van de Kabbala

Er zijn drie stadia in de openbaring van de Kabbala. Deze vertegenwoordigen een conceptuele benadering in het begrijpen van de Kabbalistische traditie. De drie stadia zijn ontwikkeld door de rabbijnen…

Kabbala: geschiedenis van Joodse mystiek

God openbaarde zichzelf op de Berg Sinaï voor de hele Joodse gemeenschap. De Geschreven en Mondelinge Tora werd voor iedereen openbaar. De Kabbala, de ziel van de Tora, werd slechts bekend aan een kle…

Kabbala: gevaren wanneer Kabbala niet goed wordt bestudeerd

Het eerste dat men zich moet afvragen voordat men Kabbala gaat bestuderen is hoe dit te doen voor men zichzelf in gevaar brengt vanwege de hoge energetische (psychologische) en bewustzijnsverandering…

Kabbala: hoe ziet de ziel eruit?

De menselijke ziel is een complex geheel dat bestaat uit 5 niveaus. In dit artikel aandacht voor de compositie van de ziel en de manier waarop ze met elkaar in verband staan. Ik gebruik daarbij de lee…

Kabbala: kabbalisten vanaf de Schepping tot de Talmoed (I)

De Kabbala kent vele profeten en wijzen. De eerste kabbalist was Adam HaRishon. Later kwamen o.a. Abraham, Mozes en de profeten. In dit artikel deel I waarin kabbalisten aan de orde komen die leefden…

Kabbala: kabbalisten vanaf periode Talmoed tot heden (II)

In dit artikel, deel 2, aandacht voor kabbalisten vanaf de periode Tannaiem, de Ge'oniem, de Risjoniem en de Acharoniem. Dit beslaat eigenlijk de gehele Talmoedperiode, hoewel vanaf de Ge'oniem meer d…

Kabbala: krachten ziel (1) - Emoena, Ta'anoeg, Ratzon

Emoena (geloof) is de spirituele toestand geassocieerd met de innerlijke ervaring van de hoogste van de drie "hoofden" van Keter, de Reisha d'lo Ityada (het ondoorgrondelijke hoofd). Ta'anoeg (plezier…

Kabbala: krachten ziel (2) - Bitoel, Simcha, Jichoed

Bitoel (onbaatzuchtigheid) is de spirituele toestand met de innerlijke ervaring van Chochma waar iemands bewustzijn open staat voor een continue stroom van Goddelijke wijsheid en nieuw inzicht. Simcha…

Kabbala: krachten ziel (3) - Ahava, Jira, Rachamiem

Ahava (liefde) wordt geassocieerd met de sefira van Chesed. Ahava is de essentiële kracht van 'groei' inherent aan de realiteit. God schiep de wereld met liefde en onderhoudt de wereld met liefde. Jir…

Kabbala: krachten ziel (4) - Bitachon,Temimoet,Emet,Shifloet

Bitachon (vertrouwen) is de spirituele toestand dat geassocieerd wordt met de sefira van Netzach. Er zijn twee vormen: actief en passief. Temimoet (oprechtheid) is de spirituele toestand dat geassocie…

Kabbala: reïncarnatie in het Jodendom

Is er een verband tussen zielen die nu leven en die vroeger bestonden? In het Jodendom wordt niet door iedereen in reïncarnatie geloofd. Maar toch zijn er die er in geloven. Vooral de Kabbala-aanhange…

Kabbala: sefira - Chesed, Gevoera en Tiferet

Chesed (Barmhartigheid) is de vierde van de tien sefirot, en de eerste van de gevoels attributen binnen de Schepping. Gevoera (Macht) is de vijfde van de tien sefirot, en de tweede van de gevoels attr…

Kabbala: sefira - Chochma, Bina, Da'at (ChaBaD)

Chochma (Wijsheid), de tweede van de tien sefirot, is de eerste kracht van bewuste intellect binnen de Schepping. Bina (Begrip), de derde van de tien sefirot, is de tweede kracht van bewuste intellect…

Kabbala: sefira - Keter (kroon)

Keter, de eerste van de tien sefirot, correspondeert met het bovenbewustzijn van ervaring. Het vormt de "kroon" die een aura voorstelt die om iemands bewustzijn ligt. De Zohar (kabbalistisch boek) ste…

Kabbala: sefira - Netzach, Hod, Jesod, en Malchoet

Netzach (Overwinning) is de zevende van de tien sefirot, en de vierde van de gevoelsattributen binnen de Schepping. Hod (Pracht) is de achtste van de tien sefirot, en de vijfde van de gevoelsattribute…

Kabbala: theoretische, meditatieve en praktische Kabbala

De studie van Kabbala kan onderverdeeld worden in drie basis gebieden: de theoretische, de meditatieve en de praktische. Een ander belangrijk punt is dat de Kabbala niet op zichzelf kan staan zonder d…

Kabbala: Tien sefirot en innerlijke dimensie (krachten ziel)

Een sefira (meervoud: sefirot) is een kanaal van Goddelijke energie of levenskracht. Dit meest fundamentele concept van Kabbala is dat in het proces van schepping een tussenstadium werd uitgestraald v…

Kabbala: vijf niveaus van zielsbewustzijn

De Goddelijke ziel is onlosmakelijk met God verbonden. In Deuteronomium 32:9 staat: "Want des Heren deel is Zijn volk." Wanneer de ziel afdaalt van het Oneindige Eén (Ein Sof) gaat dat via de vijf wer…
Gepubliceerd door Etsel op 29-03-2009, laatst gewijzigd op 15-07-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Eliyak, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Schrijf mee!