Etsel » Specials » Psalmen
Joden en Noachieden voor Israël - Laatste nieuws Israël

Startpagina - Tehilliem: Psalm 1 tot en met Psalm 150

Startpagina - Tehilliem: Psalm 1 tot en met Psalm 150 Niet als de oorlogsheld of machtige koning heeft David de harten gestolen van de Joden en ook veel niet-Joden, maar als auteur van het Boek de Psalmen (Tehilliem) - de mooiste poëzie van Israël. Koning David omringde zichzelf met een groep profeten en geleerden en samen bestudeerden ze de Tora. Koning David stond vóór zonsopgang op om te bidden en psalmen te zingen. In deze special willen we u de Psalmen presenteren met uitleg van Joodse wijzen.

Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitleg

Ga voor de Joodse uitleg van de Psalmen naar: Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitleg. De website Jodendom Online is ook begonnen met de bespreking van de Tehilliem. Ga naar: http://www.jodendom-online.nl/articles.php?view=category&id=430

Links naar de artikelen toe


Tehilliem: Psalm 73 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 73 – een Joodse uitleg

Psalm 73 behandelt de vraag waarom de rechtvaardigen lijden terwijl de goddelozen bloeien en bidt voor een einde aan de lange ballingschap van de Joden. De goddelozen zijn afhankelijk van zelfhulpgids…
Tehilliem: Psalm 72 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 72 – een Joodse uitleg

David componeerde Psalm 72 voor Salomo en bad dat hij de wijsheid zou krijgen om de armen gerechtigheid te verschaffen. Waar de innerlijke ziel naar hunkert in tijden van tragedie, is de veiligheid di…
Tehilliem: Psalm 71 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 71 – een Joodse uitleg

In dit ontzagwekkende gebed spreekt Koning David op zijn oude dag over het verlangen van zijn vijanden om hem te doden en verklaren dat hij de dood verdient. David heeft zijn hele leven hulp gezocht b…
Tehilliem: Psalm 70 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 70 – een Joodse uitleg

David bidt in Psalm 70 dat zijn vijanden worden beschaamd en vernederd omdat zij hem beschamen en zich vermaken over zijn problemen. Dan zullen de rechtvaardigen zich verheugen en altijd liederen en l…
Tehilliem: Psalm 69 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 69 – een Joodse uitleg

Psalm 69 werd profetisch gecomponeerd door koning David, het beschrijft de benarde toestand van het Joodse volk in deze lange en zware ballingschap. Psalm 69 gaat over het lijden van het Joodse volk e…
Tehilliem: Psalm 68 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 68 – een Joodse uitleg

Een ontzagwekkend en wonderbaarlijk gebed, David componeerde Psalm 68 met betrekking tot een toekomstige gebeurtenis, toen Sanherib Jeruzalem zou omsingelen tijdens het Paasfeest, tijdens de regering…
Tehilliem: Psalm 67 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 67 – een Joodse uitleg

Psalm 67 staat bekend als een speciaal vereerd gebed. Het spreekt ook van het tijdperk van het verzamelen van de ballingen en de oorlogen van Gog en Magog, een tijd waarin 'de Heer één zal zijn'. Rabb…
Tehilliem: Psalm 66 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 66 – een Joodse uitleg

Psalm 66 beschrijft de lofprijzingen en ontzagwekkende gebeden die de Joden G'd zullen aanbieden bij het verzamelen van de ballingen. Joden (en niet-Joden) worden constant door G'd getest. Psalm 66 ve…
Tehilliem: Psalm 65 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 65 – een Joodse uitleg

Psalm 65 bevat ontzagwekkende en heerlijke lof voor G'd, evenals smeekbeden en gebeden over onze zonden. Het verklaart het onmogelijke om G'ds grootheid te vertellen, want wie kan Zijn machtige daden…
Tehilliem: Psalm 64 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 64 – een Joodse uitleg

De meesters in de homiletiek interpreteren Psalm 64 als een verwijzing naar Daniël die in de leeuwenkuil werd gegooid. Met goddelijke inspiratie voorzag David de gebeurtenis en bad hij voor hem. Danië…
Tehilliem: Psalm 63 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 63 – een Joodse uitleg

Verbergend voor Saul en verlangend om de plaats van de Heilige Ark te naderen als iemand die dorst naar water, componeerde David dit gebed namens hem en tegen zijn vijand. Eenvoudig begrepen, drukt ko…
Tehilliem: Psalm 62 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 62 – een Joodse uitleg

David bidt voor de ondergang van zijn vijanden. Hij spoort zijn generatie ook aan hun geloof niet te laten rusten in rijkdom, door hen te vertellen dat de accumulatie van rijkdom volkomen nutteloos is…
Tehilliem: Psalm 61 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 61 – een Joodse uitleg

David stelde dit gebed samen terwijl hij op de vlucht was voor Saul. Het doel van al zijn gedachten en zijn smeekbede is dat G'd hem een lang leven schenkt - niet omwille van het nastreven van de gene…
Tehilliem: Psalm 60 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 60 – een Joodse uitleg

Psalm 60 vertelt dat Joab, de generaal van David, naar Aram Naharayim kwam voor oorlog en door het volk werd gevraagd: "Kom je niet voort uit de kinderen van Jakob? Hoe zit het met het verbond dat hij…
Tehilliem: Psalm 59 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 59 – een Joodse uitleg

Koning David werd overvallen door een vijand die leed aan een jaloezie die alomtegenwoordig was geworden. Deze vijand was niemand minder dan zijn eigen schoonvader, Saul. Psalm 59 spreekt over het gro…
Tehilliem: Psalm 58 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 58 – een Joodse uitleg

In Psalm 58 verklaart David zijn angst die door Avner en zijn andere vijanden worden veroorzaakt en die Sauls achtervolging van hem rechtvaardigt. David kent vele vijanden. Hij laat de gelovigen achte…
Tehilliem: Psalm 57 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 57 – een Joodse uitleg

Psalm 57 gaat over David die op de vlucht is voor Saul en zich verschuilt in een grot. Saul leeft in de veronderstelling dat David hem kwaad wil aandoen. Daarom jaagt hij op David. Maar het is slechts…
Tehilliem: Psalm 56 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 56 – een Joodse uitleg

David schrijft Psalm 56 wanneer hij op de vlucht is voor Saul. Hij verblijft in het paleis van de Filistijn Achish, de stadsvorst van Gat. Diens bodyguard is Yishbi, de broer van Goliath die door Davi…
Tehilliem: Psalm 55 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 55 – een Joodse uitleg

Psalm 55 wordt door David gecomponeerd wanneer hij uit Jeruzalem vlucht voor zijn lasteraars Doeg en Achitofel die hem willen doden. David had Achitofel als een vriend beschouwd en gaf hem alle eer, m…
Tehilliem: Psalm 54 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 54 – een Joodse uitleg

Psalm 54 is een gebed tot God waarin gevraagd wordt allen te redden die hopen op Zijn goedertierenheid. Wie deze psalm leest ontdekt een ontzagwekkend en wonderbaarlijk gebed dat op de juiste tijd doo…
Tehilliem: Psalm 53 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 53 – een Joodse uitleg

Psalm 53 handelt over keizer Titus die met zijn zwaard een gat maakt in het voorhangsel rondom het Heiligste der Heiligen en dacht dat hij “zichzelf” (een eufemisme voor God) had gedood. Koning David…
Tehilliem: Psalm 52 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 52 – een Joodse uitleg

In Psalm 52 klaagt David over zijn lijden veroorzaakt door Doeg die opschept over het kwaad dat hij begaat. David vraagt zichzelf af wat Doeg denkt. Beschouwt hij het kwaad als een teken van sterkte?…
Tehilliem: Psalm 51 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 51 - een Joodse uitleg

Psalm 51 is geschreven door Koning David. De profeet Nathan ging naar het paleis van David en berispte hem voor zijn zonde met Bathseba. David zonderde zichzelf af en vroeg God vervolgens om vergiffen…
Tehilliem: Psalm 50 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 50 – een Joodse uitleg

Psalm 50 spreekt over ethiek en moraal. De Psalmist berispt degenen die zich niet nederig en bescheiden bekeren. Hij waarschuwt ook mensen die niet in de praktijk brengen wat ze bestuderen en alleen m…
Tehilliem: Psalm 49 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 49 – een Joodse uitleg

Psalm 49 is een boodschap en inspiratie voor iedereen, arm en rijk, waarbij de mens berispt wordt voor zonden, die hij vanwege gewoonten niet langer als zondig beschouwt. Toch worden op de Dag des Oor…
Tehilliem: Psalm 48 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 48 – een Joodse uitleg

Psalm 48 gaat over Jeruzalem. De psalmist profeteert over de Messiaanse periode en bejubelt de herbouw van de Heilige Tempel en de offers die hier gebracht worden. In die tijd zal Israël zeggen: “Zoal…
Tehilliem: Psalm 47 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 47 – een Joodse uitleg

Volgend op de oorlog van Gog en Magog (in de Messiaanse tijd), zal er geen oorlog meer zijn. God zal ons redding brengen en we zullen naar de Heilige Tempel gaan voor de feesten. Er wordt gesproken ov…
Tehilliem: Psalm 46 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 46 – een Joodse uitleg

In Psalm 46 gaat het over de Messiaanse tijd wanneer de mens zijn wapens neerlegt en er geen oorlog meer zal zijn. De psalm is geschreven door de zonen van Korach die zagen hoe hun vader rebelleerde t…
Tehilliem: Psalm 45 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 45 – een Joodse uitleg

In deze psalm wordt verwezen naar de Messias. De psalmist (zonen van Korach) beschrijft zijn grootsheid, zijn eigenschappen, zijn glorie, zijn rijkdom en zijn heerschappij. Elke generatie van Israël s…
Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitleg

Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitleg

De Psalmen zijn lofliederen aan de Almachtige G'd, de Schepper van het Universum. De Psalmen gaan over G'ds grootheid, Zijn goedheid en genade; Zijn macht en rechtvaardigheid. David stort zijn hart ui…
Tehilliem: Psalm 44 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 44 – een Joodse uitleg

Psalm 44 is geschreven door de kinderen van Korach. Het gaat over de bittere ballingschap. De niet-Joodse volkeren beweren dat God het Joodse volk heeft verruild voor hen. Er wordt verwacht dat Joden…
Tehilliem: Psalm 43 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 43 – een Joodse uitleg

In het Jodendom wordt Psalm 43 gezien als een betekenisvol gebed om de moeilijkheden van het lijden veroorzaakt door vijanden van het Joodse volk te boven te komen. Joden hopen dat God de Mashiach en…
Tehilliem: Psalm 42 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 42 – een Joodse uitleg

Psalm 42 maakt de harten van de Kinderen van Israël wakker die niet het immense verlies voelen verbannen te zijn van hun Vaders tafel. Zouden ze verstandig zijn dan zouden ze hun vroegere geluk op pri…
Tehilliem: Psalm 41 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 41 – een Joodse uitleg

Psalm 41 leert ons goede karaktereigenschappen. We leren liefdadigheid te geven aan degenen die het het hardst nodig hebben, zoals de zieken. Psalm 41 is tevens de laatste psalm van het eerste deel va…
Tehilliem: Psalm 40 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 40 – een Joodse uitleg

De psalmdichter spreekt over de talloze wonderen die God het Joodse volk bracht door zich af te vragen: “Wie kan Zijn macht beschrijven. Ik kan ze bespreken, maar ze zijn te talrijk!” Hij schiep de we…
Tehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 39 – een Joodse uitleg

Davids gebed beweent zijn lijden. Niet het lijden doet hem pijn maar het feit dat hij bedroefd is gestoord te worden in zijn Torastudie. De dagen van de mens zijn kort. Er mag geen tijd verloren gaan…
Tehilliem: Psalm 38 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 38 – een Joodse uitleg

Een gebed voor elk individu die treurt om de langdurige ballingschap. Iemand in nood moet deze psalm reciteren. Een psalm om ons er aan te herinneren om het te reciteren in tijden van nood. Men kan er…
Tehilliem: Psalm 37 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 37 – een Joodse uitleg

Koning David adviseerde zijn generaties niet jaloers te zijn op de goddelozen omdat ze anders hun slechte manieren overnemen. Heb vertrouwen in God, laat jezelf leiden door integriteit en God zal voor…
Tehilliem: Psalm 36 – een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 36 – een Joodse uitleg

Psalm 36 is gericht aan mensen die hun kwade neiging (jetser hara) volgen die hen vertelt “Plaats de vreze Gods niet voor je” en die ze vervolgens laat zondigen door kwade daden te verfraaien. De kwad…
Tehilliem: Psalm 35 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 35 - een Joodse uitleg

Psalm 35 is een ontzagwekkend en wonderbaarlijk gebed over Davids vijanden. Zij zullen als kaf in de wind achtervolgd worden door de engel van God. David spreekt over zijn vijanden. Wie is onze vijand…
Tehilliem: Psalm 34 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 34 - een Joodse uitleg

Psalm 34 gaat over David die in het paleis van Achish, de broer van Goliath, zit en in groot gevaar is. David doet zich voor als een dwaze man. Hij schrijft op de deuren dat Achisch, koning van Gath,…
Tehilliem: Psalm 33 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 33 - een Joodse uitleg

Psalm 33 leert de rechtvaardige en de oprechte hoe te prijzen. Hoe beter men de wijsheid van de Tora kent des te meer moet men God loven. Want via de Tora kent en begrijpt men Gods wijsheid. Via de To…
Tehilliem: Psalm 32 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 32 - een Joodse uitleg

Psalm 32 spreekt over het vergeven van zonde en van het goede geluk van iemand die berouw heeft en aan God zijn hele hart uitstort. Wanneer God u vergeeft is het logisch dat u andere mensen die u gekw…
Tehilliem: Psalm 31 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 31 - een Joodse uitleg

Psalm 31 is door David geschreven terwijl hij op de vlucht was voor Saul en geheel vertrouwde op HaShem. Psalm 31 leert ons dat we alleen op God moeten vertrouwen. We moeten ons leven niet door angst…
Tehilliem: Psalm 30 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 30 - een Joodse uitleg

Psalm 30 leert ons dat we niet gestrest moeten raken wanneer God lijden brengt, want alleen door lijden kan men de Komende Wereld binnengaan. Zelfs de grote vromen is geen stabiliteit gegarandeerd. Al…
Tehilliem: Psalm 29 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 29 - een Joodse uitleg

De naam van God verschijnt achttien keer in Psalm 29. Dit correspondeert met de achttien zegens – de Amidah. Psalm 29 kan geïnterpreteerd worden als verwijzend naar de schenking van de Tora en het inz…
Tehilliem: Psalm 28 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 28 - een Joodse uitleg

In Psalm 28 vraagt Koning David God om rust. David wil bevrijd worden van zelfgenoegzaamheid die hem tot kwade daden leidt. Alleen bij God kan David vertrouwen vinden en kan hij uit de greep van het k…
Tehilliem: Psalm 27 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 27 - een Joodse uitleg

Koning David erkent en prijst God, plaatst vertrouwen in Hem vanwege zijn overwinningen in de oorlogen. “Desalniettemin zijn het niet de oorlogen die ik verlang omdat ik er geen perfectie in kan vinde…
Tehilliem: Psalm 26 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 26 - een Joodse uitleg

In Psalm 26 overstelpt Koning David God met gebeden en vrome handelingen, omdat hij jaloers is op zijn spirituele meerderen. David vraagt God hem te testen, maar hij faalt. De les die we uit Psalm 26…
Tehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitleg

De verzen in deze psalm zijn gerangschikt volgens het Hebreeuwse alef-bet, met uitzondering van de letters Bet, Wav en Koef die samen de waarde hebben van gehinom (hel). Iemand die dagelijks deze psal…
Tehilliem: Psalm 24 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 24 - een Joodse uitleg

Als de vervulling van iemands gebed zou resulteren in de heiliging van Gods naam, behoort hij te bidden dat God handelt ter wille van de heiligheid van Zijn Naam. Men moet hierbij de verdienste van zi…
Tehilliem: Psalm 23 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 23 - een Joodse uitleg

Psalm 23 wordt in vele Joodse gemeenten aan het eind van de dienst gezegd, gevolgd door het half-kaddiesj en bar'choe. Toen Koning David in het bos van Choret was en bijna doodging, verschafte HaShem…
Tehilliem: Psalm 22 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 22 - een Joodse uitleg

Elke persoon behoort te bidden in zielenpijn over de lengte van zijn verbanning en zijn val van hoog naar laag. Men behoort ook de belofte af te leggen (voor zelf verbetering) in zijn ellende. De kind…
Tehilliem: Psalm 21 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 21 - een Joodse uitleg

Iemand die materiële welvaart geniet en die alles heeft wat hij wenst dient Hashem te danken en Hem te erkennen als de schenker van zijn rijkdom en in Hem vertrouwen. Alles komt door de genegenheid va…
Tehilliem: Psalm 20 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 20 - een Joodse uitleg

Als een geliefde of bekende lijdt, zelf als deze ver weg is waar men niet in staat is te helpen, spreek dan dit gebed voor hem uit. Het Joodse volk heeft veel geleden tijdens de Holocaust. Ondanks dat…
Tehilliem: Psalm 19 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 19 - een Joodse uitleg

Om G'ds macht te aanschouwen moet men kijken naar de hemelen, zon en de Tora van waaruit ontzagwekkende wonderen kunnen worden waargenomen - wonderen die ertoe leiden dat de schepsels G'ds glorie vert…
Tehilliem: Psalm 18 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 18 - een Joodse uitleg

Psalm 18: Als men een wonder ervaart, moet men een lied aan G'd aanbieden, inclusief al de wonderen die plaats hebben gevonden sinds de wereld werd geschapen, als ook het goede dat G'd heeft gedaan vo…
Tehilliem: Psalm 17 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 17 - een Joodse uitleg

Een verwaand persoon moet G,d niet vragen hem te testen met zondige zaken. Als men gezondigd heeft moet men het leven beteren en zorgen dat anderen ook niet zondigen. Het is zaak naar onszelf te kijke…
Tehilliem: Psalm 16 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 16 - een Joodse uitleg

Wanneer men in nood is moet men G'd niet smeken voor eigen verdiensten, maar men moet de verdiensten overlaten voor zijn/haar kinderen. Daar gaat Psalm 16 over. Het Jodendom is vol van idealistische w…
Tehilliem: Psalm 15 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 15 - een Joodse uitleg

De Tora heeft 613 geboden. Zijn het niet deze geboden die toegang verschaffen tot de tent van HaShem? David beschrijft echter elf gedragspatronen die boven de roep van de Tora-plicht uitgaan. In werke…
Tehilliem: Psalm 14 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 14 - een Joodse uitleg

Koning David vertelt ons de werkelijkheid van het leven, maar hij doet het van een standpunt van hoop en belofte. Nergens is hij wanhopig. Zijn grootste boodschap is dat we kunnen werken, verder dan w…
Tehilliem: Psalm 13 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 13 - een Joodse uitleg

Onze geest is een tricky plek. Het is als drijfzand. Het trekt ons om het foute te doen. We kunnen de hoop opgeven of we kunnen woedend worden tegen onze eigen zwakheid en HaShem (G'd) om hulp vragen.…
Tehilliem: Psalm 12 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 12 - een Joodse uitleg

In Psalm 12 verzoekt Koning David HaShem (G'd) ons te redden van corruptie. De mensen liegen niet alleen, maar zij geloven deze leugens. De atmosfeer is zo corrupt dat men zelfs niet verwacht de waarh…
Tehilliem: Psalm 11 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 11 - een Joodse uitleg

Psalm 11 beschrijft hoe Koning David een schuilplaats vindt bij HaShem (G'd). De goddelozen zullen altijd proberen te schieten op het hart van mijn geloof. Maar zij schieten op de rechtvaardige als he…
Tehilliem: Psalm 10 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 10 - een Joodse uitleg

Psalm 10 is het vervolg van Psalm 9 en gaat over HaShem als beschermer der vromen. Koning David sprak al over de vijanden die met hun gladde praatjes ons omringen. Zij verstrikken ons in hun boze plan…
Tehilliem: Psalm 9 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 9 - een Joodse uitleg

Koning David dankt HaShem in Psalm 9 voor de alledaagse wonderen waarvan alleen het hart bewust is. We vergeten vaak de alledaagse wonderen. We zien alleen wonderen wanneer onze harten in donkere tijd…
Tehilliem: Psalm 8 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 8 - een Joodse uitleg

HaShem (G'd) heeft de mens de Tora geschonken om het leven te verheffen. Zelfs de engelen wilden de Tora hebben vanwege de spirituele waarheden. Maar zij konden niet zoals de mens kiezen om HaShems wi…
Tehilliem: Psalm 7 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 7 - een Joodse uitleg

Psalm 7 laat enig licht schijnen op de mysteries van de menselijke geest. De geest kan een valkuil zijn. David vraagt zich af waarom een rechtvaardige koning als Saul hem vervolgt. Ligt het dan aan Da…
Tehilliem: Psalm 6 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 6 - een Joodse uitleg

Psalm 6 beschrijft de doodsangst waarin Koning David verkeert. Hij lijdt aan zowel lichamelijke als geestelijke pijn, hoewel de geestelijke pijn het ergst is. Lessen uit demoraliserende situaties kunn…
Tehilliem: Psalm 5 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 5 - een Joodse uitleg

Psalm 5 is één van de gebeden die in de Psalmen is terug te vinden. Wat Joden al duizenden jaren weten is nu ook wetenschappelijk aangetoond: bidden helpt. Of je door bidden langer leeft zoals wetensc…
Tehilliem: Psalm 4 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 4 - een Joodse uitleg

In Psalm 4 zegt Koning David tegen de mannen die hem vervolgen dat ze zich moeten onderhouden met hun ziel wanneer ze gaan slapen en niet met de heidense wereld. Dit is wat de tzaddikiem (rechtvaardig…
Tehilliem: Psalm 3 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 3 - een Joodse uitleg

Psalm 3 is het lied van Koning David die echte berouw toont aan HaShem (G'd) en daarmee een depressie voorkomt. Het voorkomen van een depressie is belangrijk omdat een depressie tot zonden kan leiden.…
Tehilliem: Psalm 2 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 2 - een Joodse uitleg

Psalm 2 handelt over de volken die proberen de band tussen het Joodse Volk en HaShem (G'd) te verbreken omdat zij bang zijn voor de uiteindelijke komst van de Messias. De duisternis is een tactische z…
Tehilliem: Psalm 1 - een Joodse uitleg

Tehilliem: Psalm 1 - een Joodse uitleg

In Psalm 1 wordt beschreven hoe belangrijk het is om de weg der rechtvaardigen te nemen. We moeten weg blijven van de weg der goddelozen omdat dit een negatieve invloed heeft op een gezond spiritueel…
Gepubliceerd door Etsel op 17-03-2010, laatst gewijzigd op 17-10-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
Schrijf mee!