Etsel » Specials » Jodennoachieden
JEWISH AND NON-JEWISH LIVES MATTER - LAATSTE NIEUWS ISRAËL

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden)

Startpagina - Joden en niet-Joden (Noachieden) Doel van deze special is om duidelijkheid te verschaffen wat God van de mens verlangt: de schepping vervolmaken c.q. de wereld tot een 'woning' voor God maken. De enige manier waarop dit kan is door Gods aanwijzingen op te volgen: voor het Joodse volk geldt hierbij de Tora en voor de niet-Joden de Noachidische geboden.

Vervolmaking van de Schepping

Hoe sneller we Gods aanwijzingen opvolgen des te eerder de Schepping vervolmaakt zal zijn. Dan zal alles perfect zijn en zal de aarde vervuld zijn met kennis van God. In Jesaja 11:9 staat: Want kennis van de Eeuwige vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Noachieden zijn partners van Joden

Noachieden staan veel dichter bij het Jodendom dan christenen, moslims of atheïsten. Er zijn tussen Joden en Noachieden overeenkomsten en verschillen

U kunt geen Noachied zijn door christen, moslim of atheïst te blijven. Wie in Jezus gelooft is geen Noachied. Noachieden vormen ook geen religie, zoals het Jodendom, christendom of islam. De Noachidische voorschriften zijn alleen regels die nageleefd moeten worden om de schepping te vervolmaken. Er zijn geen feesten c.q. feestdagen aan verbonden zoals bij het Jodendom dat wel een religie is. Het is niet de bedoeling dat een Noachied leeft zoals een Jood. Wel mag de Tora bestudeerd worden om de Noachidische geboden beter uit te kunnen voeren. Wie als Noachied de Tora bestudeerd wordt door Rabbijnen gezien als Hoge Priester. Wie echter de Tora bestudeert met het doel Joden te bekeren verdient volgens de Talmoed de doodstraf.

Raadpleeg altijd een orthodoxe rabbijn

Deze rubriek bevat naast objectieve informatie ook vaak een mening en/of ervaring. Het is géén vervanging voor rabbinaal advies. Raadpleeg bij (persoonlijke) Joods religieuze kwesties en/of vragen altijd een orthodoxe rabbijn.
Ga naar:
  • http://www.nik.nl/
  • http://www.faq-online.nl/

Een hele goede website voor Noachieden is: http://asknoah.org/
Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Noachieden: mogen niet-Joden de Joodse Tora naleven?

Er is een kleine groep gelovige niet-Joden die meent dat ze de Joodse Tora moet naleven net zoals de eerste volgelingen van Jezus dit deden. Deze niet-Joden wekken de indruk Joodse feesten te vieren,…
Boekrecensie: En God sprak tot Noach en zijn zonen  Zuidema recensie

Boekrecensie: En God sprak tot Noach en zijn zonen Zuidema

In 1991 verscheen het boek 'En God sprak tot Noach en zijn zonen een Joodse code voor niet-Joden?' van Dr. Willem Zuidema en Dr. Jos op 't Root. Het boek gaat over de noachidische geboden die bestem…
mijn kijk op

Noachieden: twijfelen dat God bestaat of op Hem vertrouwen?

Iemand die blind geboren is heeft nooit kleuren gezien. Toch bestaan kleuren. Het is heel lastig om aan een blinde duidelijk te maken hoe die kleuren eruit zien. Moet de blinde nu concluderen dat er g…
Noachieden: Een noachied is een rechtvaardige

Noachieden: Een noachied is een rechtvaardige

Een noachied, iemand die de noachidische geboden naleeft, is een rechtvaardige en mag deel uit maken van de toekomstige wereld. Alleen niet-Joden kunnen noachide worden. Voor Joden gelden de regels va…
Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Noachidische geboden voor niet-Joden: (hoofd)voorschriften

Na de Zondvloed schonk G'd aan de mensheid de Noachidische geboden die ook al eerder aan Adam waren gegeven. Later zouden de Joden nog extra geboden krijgen die we de Tora noemen. Deze laatste zijn ni…

Noachieden: het geheim van Joodse overleving - de Tora

Waar ligt het geheim van Joodse overleving? Hoe komt het dat het Joodse volk nooit verloren is gegaan? Het geheim is de Tora en de naleving van de mitswot. Sommige Joden dachten dat assimilatie missch…
Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6

Noachieden: uitverkoren als voorbeeldfunctie - Exodus 19:3-6

In Exodus 19:3-6 staat dat God de Joden 'koos' om als koninkrijk van priesters en een heilige natie op te treden. Het gaat hier niet om een verwijzing naar de Kohaniem, de afstammelingen van Aäron, ma…
Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk? mijn kijk op

Noachieden: Waarom is het leven zo moeilijk?

Niet alleen sceptici maar ook zeer gelovige mensen vragen zich af waarom het leven zo moeilijk is. Hoe kan het zijn dat een Almachtige God, die voor Zijn schepsels een leven van rechtvaardigheid, mora…

Noachieden: belang naleving Noachidische geboden

In zijn boek 'Ontmoeting met Israël' bespreekt dr. Rudolf Boon de Noachidische geboden. Veel niet-Joden, en met name christenen, hebben een broertje dood aan geboden. Zij beweren dat Jezus voor hen de…
Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey recensie

Boekrecensie: Om het Joodse kind - Elma Verhey

'Om het Joodse kind' (1991) is een verslag van de strijd om voogdij na de Tweede Wereldoorlog over Joodse oorlogspleegkinderen zoals die gevoerd werd tussen Joodse en niet-Joodse organisaties. Nederla…
mijn kijk op

Noachieden: Is God in de Tenach wraakzuchtig? Neen!

In het gesprek tussen Joden en christenen komt vaak het volgende misverstand naar voren: God toont zich in de Tenach, volgens veel (linkse) christenen, wraakzuchtig. En om die reden zijn Joden, die de…
mijn kijk op

Noachieden: God schiep de mens met de neiging tot zonde

God gaf aan de profeet Elia toe dat Hij het was die Adam en Eva liet zondigen. God heeft de mens geschapen met een neiging te zondigen. God had een plan (de Tora) opgesteld en vervolgens het heelal ge…
Noachieden: regenboog verbond  zeven wetten van Noach mijn kijk op

Noachieden: regenboog verbond zeven wetten van Noach

Tien generaties na Adam sloot God met Noach en zijn familie het regenboog verbond. De hele mensheid kreeg zeven wetten. Noach accepteerde Gods wetten namens zijn familie en alle nakomelingen. Dit bete…
mijn kijk op

Noachieden: Israëls zegen voor de wereld - Eén God

De grootste zegen die Israël aan de niet-Joodse volkeren kan geven is de proclamatie dat er Eén God bestaat c.q. dat alleen God bestaat en niets anders. Met Abraham werd de mensheid weggetrokken uit h…
Joden en Noachieden: strijd tegen opwarming van de aarde

Joden en Noachieden: strijd tegen opwarming van de aarde

Steeds duidelijker wordt dat de mens het klimaat negatief beïnvloedt. De aarde wordt steeds warmer vanwege stijging van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer veroorzaakt door menselijke activ…
Joden in Nederland: 1516-1621  Reformatie en de Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 Reformatie en de Joden

Tegelijkertijd met de Reformatie raakten verschillende renaissancegeleerden in Italië geïnteresseerd in oude Joodse teksten. Ze probeerden het Hebreeuws machtig te worden en niet langer gebruik te mak…
Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel niet-Joden willen Joods worden. Ze hebben hier verschillende redenen voor. Vaak…
Joden en Noachieden: armoedebestrijding  G'd en de mensen

Joden en Noachieden: armoedebestrijding G'd en de mensen

Er is nog steeds veel armoede in de wereld. Veel mensen vragen zich af waarom G'd de arme mensen niet helpt. Is G'd niet verplicht om de armen te helpen? Waarom laat hij armoedebestrijding over aan de…
Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?

Joden en Noachieden: Waarom is de regenboog teken van vrede?

Met de Zondvloed werd de wereld opnieuw gecreëerd. De aarde werd gereinigd, de atmosfeer gezuiverd. Het werd een wereld die de zonneschijn kon opnemen die van bovenaf werd ingeschoten en in vele kleur…
Joden in Nederland: Republiek - godsdienstig leven

Joden in Nederland: Republiek - godsdienstig leven

Joden die buiten Amsterdam leefden woonden in de mediene. In slechts enkele plaatsen was sprake van goed georganiseerde gemeenten. Er waren Sefardische gemeenschappen in Kampen, Amersfoort en Nijkerk.…
Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden: streven naar een perfecte wereld

Joden en Noachieden getuigen van de eenheid van God. Joden doen dit door naleving van de Tora geboden terwijl Noachieden (niet-Joden) hun eigen rol hebben door de Noachidische geboden na te leven. Jod…
Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

Joden en Noachieden: Is de Rebbe de Messias?

De Lubavitcher Rebbe, Chabad Rabbijn Menachem Mendel Schneerson, wordt door sommige (Chabad) Joden gezien als de Messias ondanks dat hij al in 1994 is overleden. Toen de Rebbe nog leefde vroeg hij zij…
Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits mijn kijk op

Noachieden: Torastudie en gebed door niet-Joden? Ja, mits

De Tora is bestemd voor het Joodse volk. Zij is verplicht de Tora na te leven. Niet-Joden mogen de Tora niet naleven zoals Joden dit doen; voor niet-Joden gelden de Noachidische geboden. Toch zijn er…

Noachieden: Zionisme en racisme Elie Wiesel

In zijn boek 'Een Jood vandaag' heeft Elie Wiesel een artikel geschreven over Zionisme en racisme. Het was naar aanleiding van de VN-resolutie in 1975 waarin het Zionisme gelijkgesteld werd aan racism…
Joden in Nederland: Republiek - Sabbatiaanse beweging

Joden in Nederland: Republiek - Sabbatiaanse beweging

Tussen 1650 en 1750 was Amsterdam het voornaamste centrum van de Hebreeuwse boekdrukkunst. Joodse ondernemers vestigden zich in de Nederlanden om boeken te drukken voor de Joodse wereldmarkt. Tientall…
Waarom kunnen Joden geen kerk binnengaan?

Waarom kunnen Joden geen kerk binnengaan?

Waarom kunnen Joden geen kerkgebouw binnengaan maar wel een begrafenis bijwonen van een niet-Jood of een niet-Joodse begraafplaats bezoeken (behalve een kohen)? Voor Joden geldt dat geloof en aanbiddi…
Joden in Nederland: Republiek - Mahamad/synagogen

Joden in Nederland: Republiek - Mahamad/synagogen

In 1639 stichtten de Sefardische Joden een gemeenschappelijke gemeente met de naam Talmoed Tora. De organisatie en de werkwijze waren dezelfde als in Venetië. Men kwam samen in de synagoge van Beth Is…
Joden in Nederland: Republiek - Joden en christenen in debat

Joden in Nederland: Republiek - Joden en christenen in debat

Op 13 december 1619 besloten de Staten van Holland om de Joden toestemming te geven in de steden van Holland te gaan wonen. Iedere stad mocht echter zelf zijn eigen beleid hierin bepalen. Daar waar de…
Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)

Joden en Noachieden: zoektocht naar Eenheid (God)

Het leven is een constante zoektocht naar eenheid. Ieder mens is op zoek naar eenheid. Een schrijver van een boek of artikel verzamelt allerlei verschillende informatie om daar een verhaal van te make…

Noachieden: Waar komen onze ethische maatstaven vandaan?

We worden in ons leven met heel veel ethische vraagstukken geconfronteerd, zoals: Mogen we klonen? Mogen we eerder ons leven beëindigen? Mogen we oorlog voeren? Is het homohuwelijk correct? De lijst m…
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenkomsten (meer dan bij het christendom en de islam) maar er zijn ook verschillen.…
Boekrecensie: Ontmoeting met Israël  dr. Rudolf Boon recensie

Boekrecensie: Ontmoeting met Israël dr. Rudolf Boon

In zijn boek 'Ontmoeting met Israël' (1974) beschrijft dr Rudolf Boon, een emeritus Nederlands Hervormd predikant en professor emeritus, hoe christenen Joden kunnen ontmoeten door niet het beeld van I…
Noachieden: de hemel op aarde brengen

Noachieden: de hemel op aarde brengen

Terwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachieden precies andersom door te stellen dat de hemel op aarde gebracht moet worden.…
Vragen over het Jodendom? Ask Moses, Ask Noah, Ask the Rabbi

Vragen over het Jodendom? Ask Moses, Ask Noah, Ask the Rabbi

Heeft u vragen over het Jodendom of over de relatie tussen Joden en niet-Joden vanuit Joods perspectief? Dan kunt u bij verschillende Joodse websites terecht die al uw vragen kunnen beantwoorden. De v…
Joden in Nederland: 1516-1621  christelijke visies op Joden

Joden in Nederland: 1516-1621 christelijke visies op Joden

Begin van de zeventiende eeuw bestaan vier verschillende houdingen tegenover Joden in Nederland: de Gereformeerde Kerk, de Nadere Reformatie, Hugo de Groot, en het Amsterdamse stadsbestuur. Die van he…
mijn kijk op

Noachieden: het Eeuwige Verbond

Blijkens verschillende reacties uit christelijke hoek n.a.v. een aantal artikelen die we hebben geschreven over het Jodendom (in relatie tot het christendom), blijkt het toch heel moeilijk te zijn voo…
Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Noachieden: de Zeven Wetten van Noach

Op de berg Sinaï ontving het Joodse volk van God de Tora met 613 verplichtingen (mitsvot). De rest van de mensheid kreeg via het Joodse volk de Zeven Wetten van Noach (het Noachidisch Verbond dat God…
mijn kijk op

Noachieden: De schande van de honger Elie Wiesel

Het is zomer 2011. De westerse wereld maakt zich druk om de financiële crisis die de wereld in zijn greep heeft. Velen zijn bang voor een nieuwe economische recessie. Mogelijk gaan we er met z'n allen…
Gepubliceerd door Etsel op 30-07-2010, laatst gewijzigd op 12-12-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!